Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”. 

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 70 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo và trường học trong cả nước. Đây là những bài viết chất lượng, có hàm lượng khoa học cao, thể hiện quá trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc của các tác giả. Các bài tham luận đã được Ban tổ chức thẩm định, lựa chọn và in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”.

Tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận vào những nội dung chính như: Hoàn cảnh lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ, âm mưu của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ trong Kế hoạch Navarre; chủ trương, đường lối, sự chỉ đạo chiến lược tài tình của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính trị, quân sự, ngoại giao; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Chiến dịch, trong đó có vai trò của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Chiến dịch; tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của quân và dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; sự phối hợp giữa các địa phương, các lực lượng vũ trang trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ; đánh giá tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay; giới thiệu những tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật, hồi ký về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh” góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, khẳng định và làm sáng tỏ về quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất giải pháp góp phần phát huy hiệu quả giá trị của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ./.