Cảnh sát biển đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại đảo Bạch Long Vĩ

Với quyết tâm, sự năng động, sáng tạo bằng những phong trào, mô hình hiệu quả, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc1. Thực sự là lực lượng nòng cốt trong duy trì thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm trên biển, góp phần cùng các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, trong thực hiện, một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương pháp thực hiện chưa khoa học, chưa phát huy hết vai trò của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, chủ chốt trong đôn đốc, kiểm tra, rút kinh nghiệm; một số cán bộ chủ trì chưa làm gương để cấp dưới học tập, làm theo, v.v.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xác định cần tiếp tục quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên với các giải pháp trọng tâm sau:

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII). Vận dụng linh hoạt các hình thức trong quán triệt, học tập; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng thống nhất nhận thức: tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Việc học tập và làm theo Bác phải trở thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển. Để đạt hiệu quả, các đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất về nội dung, phương pháp, tiến độ thời gian học tập các chuyên đề, bảo đảm phù hợp với các đối tượng trong đơn vị. Coi trọng việc vận dụng, cụ thể hóa thành các nội dung, tiêu chí sát đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn lực lượng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển.

Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cấp ủy các cấp tiếp tục bổ sung kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đơn vị; trong đó, chú trọng lựa chọn nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác. Tập trung thực hiện tốt bộ ba giá trị cốt lõi: “Trách nhiệm - Kỷ cương - Nhân chính” của người chiến sĩ Cảnh sát biển. Bởi, đây là thước đo, nội quy, nguyên tắc, khuôn mẫu ứng xử để cán bộ, chiến sĩ thực hiện. Đồng thời, là “kim chỉ nam”, mục tiêu, phương hướng cho mọi hành động, việc làm trong huấn luyện, công tác, thực thi nhiệm vụ theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập làm theo”; “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng hành động cụ thể”. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện nói đi đôi với làm; làm có chất lượng, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cụ thể hóa 05 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới2 phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, từng cá nhân đăng ký kế hoạch phấn đấu gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp ủy, chỉ huy xác nhận thông qua. Trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu: nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền và thực thi pháp luật trên biển; tăng cường kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, v.v. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để theo dõi, kiểm tra, giám sát; coi đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ, chất lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên, v.v. Để đạt hiệu quả, các đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện kế hoạch, chương trình hành động hằng năm, bảo đảm cụ thể, thiết thực. Tập trung giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, nhất là những vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong tổ chức thực hiện. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, quần chúng theo sau”. Vì vậy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo, chỉ huy khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, không cục bộ địa phương, bè phái, nhất là trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Thực hiện tốt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình, giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đánh giá rõ hơn, đầy đủ hơn về kết quả thực hiện, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác học tập và làm theo, quyết tâm “gương mẫu, đi đầu, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm”; tích cực tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống “Bộ đội Cụ Hồ”- Người chiến sĩ Cảnh sát biển; khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, cơ quan chính trị các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, gắn với kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh kết hợp kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) đối với các đơn vị trực thuộc trong kiểm tra toàn diện sáu tháng, cả năm. Gắn kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp với kiểm tra, giám sát của chỉ huy, cán bộ chủ trì đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; của cán bộ Hội, cán bộ Đoàn đối với hội viên, đoàn viên thông qua các hoạt động học tập, công tác, sinh hoạt và trong thực hiện nhiệm vụ. Nội dung tập trung vào việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tiến hành đồng bộ với những giải pháp trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp phát huy tính năng động, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, bảo đảm hiệu quả. Tích cực nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác trong toàn lực lượng. Duy trì tốt chuyên mục “Người tốt - Việc tốt”, “Theo gương Bác” trên Tạp chí Cảnh sát biển và Website canhsatbien.vn, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển đến với toàn quân, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

________________    

1 - Năm năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được tặng Huân chương Quân công hạng Ba, 06 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba; 03 tập thể được tặng Huân chương Chiến công; 15 tập thể và 11 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý.

2 - 1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao. 2. Có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. 3. Có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 4. Đẩy mạnh thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. 5. Tích cực chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, có tinh thần quốc tế trong sáng. 

Thiếu tướng BÙI QUỐC OAI, Chính ủy Cảnh sát biển

Theo  http://tapchiqptd.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website