Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh thi đua rèn đức, luyện tài

Đảng ủy Đoàn 969, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới” không chỉ để giáo dục, tuyên truyền và làm lan tỏa giá trị về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế, mà còn làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ấy, một trong những nội dung trọng tâm được Đảng ủy Đoàn 969, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt là không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua rèn đức, luyện tài.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh phát biểu tại Tọa đàm Bên Bác lòng ta trong sáng hơn

Nhằm thống nhất về nhận thức làm cơ sở triển khai thực hiện, Đảng ủy Đoàn 969, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng. Trong tổ chức thực hiện, cùng với đẩy mạnh triển khai Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp còn đặt ra mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ của mình. Nội dung tập trung vào giáo dục truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; truyền thống, niềm vinh dự tự hào của “Người lính Cụ Hồ” bên Lăng Bác; xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ; nhận diện rõ các quan điểm sai trái thù địch để kiên quyết đấu tranh phản bác, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Để đạt hiệu quả, các đơn vị tích cực đổi mới, hình thức, phương pháp giáo dục: kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề; thông qua sinh hoạt, học tập, giao nhiệm vụ; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, trao đổi, hội thi tuyên truyền viên trẻ,... để làm rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, cách thức thực hiện rèn đức, luyện tài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đơn vị và đặc điểm của từng đối tượng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, đưa việc rèn đức, luyện tài theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên.

Để cán bộ, chiến sĩ có định hướng phấn đấu trong tự rèn đức, luyện tài, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa các tiêu chí, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, như: cụ thể hóa chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thành những tiêu chuẩn, tiêu chí phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, chiến sĩ công tác tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tính nghiêm cách, tỉ mỉ, thận trọng, chính xác, tuyệt đối an toàn trong nhiệm vụ y tế, nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật; ý thức cảnh giác, sự vững vàng, bản lĩnh tinh thông, nhạy bén trong bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu; tính nghiêm trang, chính quy, hùng mạnh trong thực hiện tiêu binh nghi lễ và tính chu đáo, tận tình, văn minh, lịch sự trong đón tiếp, tuyên truyền, v.v. Những tiêu chí trên được các đơn vị gắn kết chặt chẽ trong mọi hoạt động của đơn vị; nhất là trong thực hiện các nền nếp chế độ: học tập, sinh hoạt, chính quy, kỷ luật, văn hóa công sở; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, v.v. Để thúc đẩy mọi cán bộ, chiến sĩ ra sức rèn đức, luyện tài, các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều nội dung, mô hình hiệu quả, như: ba mẫu mực về “Tư duy suy nghĩ, lời nói phát ngôn, hành động việc làm” theo tiêu chuẩn “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; định hướng “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, chu đáo”; “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, v.v. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung, tiêu chí về rèn đức, luyện tài, bảo đảm sát nhiệm vụ, chức trách của cán bộ, chiến sĩ và nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện phong trào rèn đức, luyện tài là một tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động và của các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp được Đảng ủy Đoàn 969, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một giải pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào rèn đức, luyện tài. Bởi, cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chủ trì là chủ thể trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức, phương pháp rèn đức, luyện tài của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài được đưa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của các cấp ủy, tổ chức đảng, được triển khai cụ thể trong kế hoạch công tác của cán bộ chủ trì ở các cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện, lãnh đạo, chỉ huy các cấp coi trọng việc giao nhiệm vụ, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, lộ trình thời gian đạt được để từng cán bộ, chiến sĩ phấn đấu; chú trọng nội dung rèn đức, luyện tài theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, coi trọng việc tổ chức thực hiện chặt chẽ, phân công, phân nhiệm rõ ràng, phát huy và đề cao trách nhiệm, tính nêu gương của cấp ủy, bí thư, phó bí thư và đội ngũ đảng viên rèn đức, luyện tài theo tinh thần “bảy dám”1 để quần chúng noi theo. Trên từng cương vị, chức trách, cán bộ chủ trì các cấp luôn nêu cao trách nhiệm cá nhân, chủ động nghiên cứu, trao đổi, thống nhất những vấn đề cần tiến hành các hình thức giáo dục, rèn luyện bộ đội và quan tâm xây dựng “Đơn vị văn hóa”, “Môi trường văn hóa”, tạo điều kiện thuận lợi cho việc rèn đức, luyện tài của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện lười học tập, rèn luyện, hoặc bệnh hình thức trong phong trào rèn đức, luyện tài của đơn vị.

Phục vụ Đoàn Đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Cùng với đó, Đảng ủy Đoàn 969, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện tốt việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng; đồng thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, tích cực động viên tinh thần, cổ vũ gương “người tốt, việc tốt”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hăng hái ra sức rèn đức, luyện tài; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, người chiến sĩ bên Lăng Bác Hồ “Trung hiếu ven toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo”, luôn gắn bó, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ, đơn vị.

Bằng những giải pháp phù hợp, cụ thể, sát thực tiễn, được tiến hành đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, nên nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tự rèn đức, luyện tài của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào hành động cách mạng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, việc ra sức rèn đức, luyện tài theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành mục tiêu, động lực, động cơ phấn đấu, tạo thành sức mạnh tinh thần của mỗi cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: 100% cán bộ, nhân viên làm công tác đón tiếp, tuyên truyền có trình độ ngoại ngữ giao tiếp cơ bản với khách nước ngoài; động tác điều lệnh, nghi lễ bảo đảm “đúng, đều, mạnh, đẹp, trang nghiêm”, đơn vị tiêu biểu về điều lệnh nghi lễ trong toàn quân. Nhiệm vụ y tế đã vươn lên làm chủ vững chắc làm chủ hoàn toàn; tổ chức đón tiếp, phục vụ “tận tình, chu đáo, văn minh, lịch sự” và bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho hàng nghìn lễ viếng cấp nhà nước, nguyên thủ quốc gia, các hoạt động lớn tại Lăng Bác và Khu K9. Mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động thực sự là tấm gương tiêu biểu của “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, là những tuyên truyền viên, báo cáo viên tuyên truyền đến đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế về thân thế, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng. Hiệu quả từ phong trào rèn đức, luyện tài của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo xây dựng Đơn vị mẫu mực, tiêu biểu về điều lệnh và nghi lễ trong toàn quân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh” và phát huy giá trị văn hóa Công trình Lăng.

Rèn đức, luyện tài theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung, ở Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng đã, đang trở thành động lực to lớn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt được giao. Đây cũng là giải pháp quan trọng, vấn đề có tính đột phá để cán bộ, chiến sĩ của Đơn vị tiếp tục trau dồi, phấn đấu, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cũng như lời huấn thị của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng: “Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường. Tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn, văn minh, lịch sự đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tham quan Khu K9, để hình ảnh Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu trưng sức mạnh, kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam; hình ảnh tiêu biểu nhất của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ Đoàn 969 trong sạch vững mạnh, tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội”.

__________________

1 - Bảy dám: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website