Hướng dẫn số 11-HD/TTVH, ngày 6/12/2006 của Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương về Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hướng dẫn triển khai cuộc vận động như sau:

I. Yêu cầu

Để cuộc vận động đạt mục đích nêu trong Chỉ thị 06 cần phải thực hiện tốt những yêu cầu sau:

- Tổ chức cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' trong toàn Đảng, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân, bất đầu từ ngày kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng 3/2/2007, kéo dài tới hết nhiệm kỳ Đại hội X; hàng năm tiến hành sơ kết vào dịp 19/5, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

- Kết hợp nội dung và các bước tiến hành cuộc vận động với chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội X; cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

 - Thực hiện nghiêm túc nội dung các bước của cuộc vận động, như: học tập, kiểm điểm phê bình, tự phê bình; thông qua chương trình rèn luyện đạo đức, lối sống; tổ chức quản lý và giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức...

 - Động viên quần chúng nhân dân tham gia xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân; phát động phong trào hành động sôi nổi, sâu rộng trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' , gắn với phong trào thi đua yêu nước “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá''.

  II. Đối tượng, nội dung tiến hành cuộc vận động

1. Đối tượng tham gia học tập và thực hiện cuộc vận động là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong sạch về đạo đức, lối sống.

  2. Nội dung cuộc vận động

- Đợt mở đầu năm 2007:

Tổ chức chung ở từng đảng bộ cơ sở, cơ quan quản lý hành chính nhà nước về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan phối hợp tổ chức chặt chẽ việc thảo luận, liên hệ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đề ra những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể để phấn đấu, rèn luyện thường xuyên.

- Từ năm 2008 đến 2011.

Hàng năm vào dịp 19/5 tiến hành sơ kết cuộc vận động. Tổng kết cuộc vận động vào đầu năm 2011. Nội dung cụ thể Ban Chỉ đạo sẽ có hướng dẫn sau.

III. Các bước tiến hành cuộc vận động

1. Đơn vị tiến hành cuộc vận động là đảng bộ cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cơ sở của các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Các bước đến hành cuộc vận động

Bước 1: Tổ chức học tập, liên hệ phê bình, tự phê bình

- Tổ chức toàn đảng bộ (cơ quan) nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với hai chuyên đề: ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay'' và nghiên cứu các tác phẩm: ''Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân'' và ''Di chúc'' của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian: 1 ngày.

- Cấp uỷ lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến của quần chúng nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức về lĩnh vực đạo đức, lối sống. Hình thức lấy ý kiến bằng phiếu không ký tên và bằng tổ chức họp quần chúng nhân dân xin ý kiến. Đối với các tổ chức đảng không có quần chúng, cơ quan quản lý nhà nước, phải lấy ý kiến góp ý của cấp uỷ đảng và Mặt trận Tổ quốc ở nơi cư trú. Cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan tổng hợp, phân loại góp ý của nhân dân và chuyển các ý kiến này đến tập thể và cá nhân được nhân dân góp ý. Nếu nhân dân phát hiện những sai phạm nghiêm trọng thì chuyển đến cơ quan kiểm tra đảng hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức họp toàn thể đảng viên, cán bộ cơ quan thảo luận về nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp thu ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân; liên hệ với cơ quan, đơn vị và bản thân; xác định những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng các biện pháp quản lý đạo đức, lối sống từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức. Xây dựng kế hoạch rèn luyện đạo đức, lối sống.

- Cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan tổ chức họp quần chúng nhân dân báo cáo tiếp thu ý kiến của nhân dân.

- Với các hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị chỉ tổ chức nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn hội viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị động viên các hội viên, đoàn viên tham gia góp ý với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức.

Bước 2:

- Họp chi bộ, đảng bộ cơ quan công bố chương trình hành động của đảng bộ, cơ quan thực hiện cuộc vận động.

- Từng cán bộ, đảng viên, công chức báo cáo trước tập thể kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.

IV. Kế hoạch triển khai cuộc vận động

1. Thành lập Ban Chỉ đạo

- Căn cứ Chỉ thị của Bộ chính trị và Hướng dẫn của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, cấp uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng cán bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, tỉnh, thành uỷ ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động. Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư cấp uỷ. Tham gia Ban Chỉ đạo có lãnh đạo chính quyền, các ban xây dựng đảng của cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ sở Văn hoá – Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn. Ban Tuyên giáo là thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo cuộc vận động qua Ban Chỉ đạo cấp huyện, quận và tương đương.

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn và tương đương trực tiếp thực hiện cuộc vận động. Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư cấp uỷ. Tham gia Ban Chỉ đạo có lãnh đạo chính quyền, các ban xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2007.

2. Biên soạn tài liệu

- Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn Tài liệu phục vụ cho cuộc vận động, gồm 2 loại: Tài liệu học tập và Tài liệu đọc.

- Ngoài Tài liệu chung dùng cho cuộc vận động do Trung ương phát hành, các bộ, ngành, địa phương có thể biên soạn thêm các tài liệu tham khảo phục vụ cho cuộc vận động với nội dung chủ yếu là các lời dạy, mẩu chuyện về Bác Hồ với ngành, địa phương.

Thời gian hoàn thành: trước 15/01/2007

3. Tập huấn báo cáo viên

Ban Tư tướng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các tỉnh, thành phố, đảng uỷ khối cơ quan Trung ương. Hình thức bồi dưỡng: tập trung, chia làm 3 khu vực; thời gian 2 ngày. Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố, đảng uỷ khối cơ quan Trung ương lựa chọn mỗi đơn vị khoán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng truyền đạt tốt để bồi dưỡng làm báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại hội nghị các đảng bộ cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước.

Thời gian hoàn thành: trong tháng 1.2007.

4. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm lưu động về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt nam tổ chức cuộc thi báo cáo viên giỏi về kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 19.5.2007 phát động; chung kết: 19.5.2008.

6. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin và các hội văn học, nghệ thuật có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản, văn hóa, văn nghệ.

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, được tiến hành trong thời gian dài, có nội dung phong phú và thiết thực. Đây là một trong những biện pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Các cấp uỷ cần xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo kịp thời tiến độ và kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo Trung ương Báo cáo gửi về Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

 

 

TRƯỞNG BAN


( Đã ký)


TÔ HUY RỨA

 

 

 


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website