Tây Ninh: Học tập và làm theo Bác để mỗi đảng viên xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân
Toạ đàm chia sẻ cách làm, kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII và biểu dương, khen thưởng điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024 diễn ra ngày 11/6/2024 tại hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Toạ đàm chia sẻ cách làm, kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII và biểu dương, khen thưởng điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024 diễn ra ngày 11/6/2024 tại hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo

Thiết thực triển khai Kết luận số 01-Kl/TW, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Tây Ninh tiếp tục đưa nội dung Kết luận vào chương trình, kế hoạch năm 2023, 2024 của cấp uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện sâu sát trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, kết hợp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp cùng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch học tập và làm theo sát hợp thực tiễn, quán triệt và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Đây cũng là nội dung trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2023. Đối với Chuyên đề năm 2024, Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn trên 20 tổ chức đảng thuộc các loại hình làm điểm trong thực hiện để nâng cao chất lượng học tập và làm theo, nhân rộng, lan tỏa điển hình. Đối với đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, căn cứ kế hoạch của cấp uỷ, chi bộ để đề ra nội dung học tập, mỗi đảng viên đều có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, với nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể. Kết quả thực hiện bản cam kết là một trong những cơ sở để xét biểu dương tại sinh hoạt chi bộ định kỳ; là nội dung trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhận điển hình học tập và làm theo cuối năm.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội gắn với chăm lo đời sống của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài và những vấn đề đột xuất phát sinh. Các chương trình đột phá của tỉnh về cải cách hành chính, giải quyết điểm nghẽn trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được triển khai quyết liệt hơn. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng có chuyển biến, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Song song với việc tiếp tục duy ngoài việc tiếp tục duy trì các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng, phát động các phong trào, mô hình mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác. Đó là các mô hình: “Chuyên mục online học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Công an tỉnh”, Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, tập hợp đoàn kết, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trên địa bàn huyện Tân Biên”, “Mỗi tuần một gương phụ nữ tiêu biểu”, “Đồng hành cùng giáo dục vùng biên giới”, “Trạm hớt tóc Thanh niên”, “Trụ nước Quân - Dân”… Qua thực hiện các phong trào, mô hình, giải pháp mới đã tác động, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Trong năm 2023 và quý I/2024, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, đã tiếp 2.396 lượt/1.792 vụ việc, nhận và xử lý 2.142 đơn. Đối với những đơn trùng lắp, đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ người khiếu nại, tố cáo được xếp lưu theo quy định.

Công tác phòng, chống tham nhũng được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh chỉ đạo triển khai quyết liệt, đã ban hành tiêu chí phân loại vụ việc, vụ án theo dõi chỉ đạo xử lý; tăng cường giám sát thực hiện công tác tự kiểm tra về quản lý tài chính, tài sản công tại một số cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn; chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng từ sớm, từ xa, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhất là lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, 2024.

Phát huy vai trò bí thư cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo học và làm theo Bác

Từ những kết quả đạt được trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian qua, Tỉnh ủy Tây Ninh rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa, chú trọng kết hợp chặt chẽ việc “học tập, làm theo và nêu gương” gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nghị quyết năm 2023, 2024 của Đảng bộ và việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm cuối năm.

Hai là, để nâng cao chất lượng trong học tập và làm theo chuyên đề hằng năm, việc chọn, hướng dẫn chi bộ làm điểm có ý nghĩa quan trọng. Từ đó, tuyên truyền nhân rộng về phương pháp, cách làm, kết quả, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để các chi bộ, đảng bộ khác học tập, vận dụng.

Ba là, phát huy vai trò bí thư các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở ngành, lĩnh vực phụ trách; chú trọng kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên việc học tập và làm theo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cam kết tu dưỡng, rèn luyện việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, thực hiện tốt công tác biểu dương đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt định kỳ; là trong những cơ sở đánh giá, xếp loại đảng viên, công nhận điển hình tiên tiến cuối năm.

Năm là, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo; kịp thời phát hiện, lan tỏa mô hình mới, cách làm hay; đồng thời phê bình, xử lý cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thiết thực, Tỉnh ủy Tây Ninh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định những điều đảng viên không được làm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những tồn tại, hạn chế, vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh của địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, tự phê hình và phê bình “tự soi, tự sửa”, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo trong thực hiện.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chuyên đề toàn khoá, trọng tâm là chuyên đề năm 2024, nhất là thực hiện nghiêm việc xác định từ 1 đến 2 việc làm cụ thể trong học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, sát hợp với thực tế. Thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”; duy trì, phát huy mô hình trong học tập và làm theo; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng điển hình cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hằng năm bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; xây dựng mô hình mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo; kịp thời phát hiện, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Thứ tư, tiếp tục phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt 2 (giai đoạn 2023-2025); giải thưởng Búa liềm vàng năm 2024; thu hút người tham dự các giải thưởng.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khoá, năm 2024; kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền; chủ động phát hiện phòng ngừa, xử lý kịp thời từ những sai phạm nhỏ để không để xảy ra sai phạm lớn làm ảnh hưởng đến uy tín cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để nâng cao hiệu quả trong học tập và làm Bác, Tây Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền hằng năm bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; xây dựng mô hình mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo; kịp thời phát hiện, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website