Quyết tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Cán bộ và Nhân dân xã Đông Khê là một trong những điển hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị do huyện Đông Sơn tổ chức. Trong 3 năm qua, cán bộ và Nhân dân trong huyện nói chung và Đông Khê đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và đạt được kết quả đáng tự hào.

Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

 Việc học tập và làm theo Bác trở thành nề nếp, BTV Huyện ủy Đông Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể, thiết thực, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, như: Gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị”, Quyết định số 59-QĐ/HU, ngày 04/11/2020 của BTV Huyện ủy về việc “Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”, …; thông qua việc triển khai thực hiện tốt các chương trình trọng tâm, khâu đột phá; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình, tiêu biểu... Đặc biệt, chú trọng nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi chức trách nhiệm vụ; BTV huyện chỉ đạo thực hiện học và làm theo Bác phải gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV về phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa xây dựng con người Đông Sơn “năng động, sáng tạo - thân thiện” đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập.

Từ lãnh đạo, chỉ đạo của huyện; với sự chủ động, sáng tạo xã Đông Khê đã xây dựng giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW ở địa phương, đơn vị. Trong đó, xã Đông Khê luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Với tinh thần nghiêm túc, chủ động, xã tập trung trong việc xây dựng, bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, vận động đến Nhân dân việc học tập và làm theo Bác bằng những công việc cụ thể với từng đối tượng, tạo phong trào thi đua sôi nổi, tích cực ở tất cả các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội cơ sở. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, tự tôn của cán bộ, quần chúng Nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua rộng khắp trong Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các khu dân cư. Từ quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo đó, từ năm 2021 đến nay, toàn xã đã xây dựng được 120 mô hình, phong trào, việc làm điển hình trên các lĩnh vực, trong đó phong trào hiến đất mở rộng đường thôn xóm được Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ: có 250 hộ hiến 19.000 m2 đất; bê tông hóa và nhựa 27 tuyến đường với chiều dài 8.751m tại 8 thôn; cải tạo 19 tuyến mương thoát nước; xây mới 15.367 m tường rào thoáng, di rời 246 cột điện; thu ngân sách 275.323 triệu đồng đạt 522,3% kế hoạch huyện giao,.. Cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, đường làng ngõ xóm được chỉnh trang gọn gàng, hệ thống cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng mới có 9/9 thôn đạt thôn kiểu mẫu; 2/4 trường đạt chuẩn mức độ 2, đời sống của Nhân dân cơ bản ổn định, hộ khá giàu tăng, không có hộ nghèo. Đảng luôn được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong đó năm 2021, xã Đông Khê được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao theo Quyết định số 215 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; năm 2022 được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao theo Quyết định số 318 và NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 319.

Việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, Nhân dân xã Đông Khê đã mang lại nhiều kết quả to lớn, góp phần quan trọng ổn định chính trị tư tưởng, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn huyện. Huyện Đông Sơn từ 1 huyện nhỏ, sau khi đạt mục tiêu là huyện thứ 3 trong tỉnh về đích huyện Nông thôn mới đã tiếp tục nỗ lực vươn lên đến nay có 2 xã NTM kiểu mẫu, 2 xã NTM nâng cao; có nhiều chỉ tiêu trong top đầu của tỉnh… Đây là nhưng thành quả hết sức đáng trân trọng và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện Đông Sơn nói chung và xã Đông Khê nói riêng khi thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01 của Bộ Chính trị trong thời gian qua.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nghiêm túc; tạo sự chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã. Với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, có sức lan tỏa và thuyết phục cao; khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Đông Khê đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần xây dựng huyện từ một đơn vị thuần nông có nhiều khó khăn đến nay đã có một nền tảng kinh tế - xã hội cơ bản, trở thành huyện có nhiều thành tựu nổi bật.

Với những kết quả đạt được, tháng 01 năm 2023, cán bộ và Nhân dân xã Đông Khê vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận, động viên, tạo động lực để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân xã Đông Khê tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội; làm tốt công tác biểu dương, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị cấp ủy đề ra; để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bổn phận, trách nhiệm của bản thân, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với Nhân dân, "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân", thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"./. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website