Huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Nhận thức được tầm quan trọng Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023, 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn thường xuyên chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các kết luận, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Qua đó, đã tổ chức được 956 hội nghị, có 17.939 lượt đảng viên học tập, quán triệt.

Ban Tuyên giáo Huyện Thoại Sơn ủy hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường nghiên cứu, quán triệt và đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị thường xuyên nội dung các chuyên đề hàng năm của tỉnh, gắn việc tổ chức thực hiện chuyên đề song song với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, xác định các nội dung trọng tâm để tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Học tập Bác chăm lo đời sống Nhân dân

Học tập Bác chăm lo đời sống Nhân dân

Cụ thể, đã mở 275 hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho 4.489 đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 99,75% tổng số đảng viên; 211 hội nghị triển khai chuyên đề năm 2022 cho 4.416 lượt đảng viên, đạt tỷ lệ 98,1%; 235 hội nghị triển khai chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 4.530/4.560 lượt đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 99,34%”; 235 hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” cho 4.054 đảng viên tham dự.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở ở Thoại Sơn không ngừng phát động các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo đời sống Nhân dân, được cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia. Từ đó, huy động được nhiều nguồn lực đẩy mạnh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2023 đạt 73,5 triệu đồng; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 80,59% (54/67 trường). Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thường xuyên, hệ thống y tế cơ sở được nâng cấp, chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân có nhiều cải thiện, tỷ lệ bác sĩ đạt 6,06/10.000 dân; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 1,32%.

Bên cạnh đó, việc duy trì, nâng chất chuẩn xã nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố niềm tin và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Tập thể và cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tập thể và cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc triển khai, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt. Nổi bật là các mô hình: Quỹ Khuyến học - Khuyến tài, với 23 Quỹ Khuyến học đang hoạt động, vận động được tổng số tiền 21 tỷ đồng; Quỹ Vì người nghèo, Hội Mái ấm tình thương, hủ gạo tình thương, bếp ăn tình thương, nghĩa trang từ thiện, tín đồ Phật giáo Hòa hảo “Nói không với tệ nạn”, xe cứu thương từ thiện, mô hình "2 an"...

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, vệ sinh môi trường. Năm 2023, huyện tổ chức 5 hội nghị đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, thu hút 390 lượt đại biểu tham dự. Qua đó, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của người dân. Đồng thời, ghi nhận, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của người dân đối với quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Như Anh yêu cầu các cấp ủy Đảng, người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận 01-KL/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhất là, quán triệt sâu rộng nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2024: “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”. Trong đó, phải gắn việc học tập và làm theo gương Bác với phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng tác phong gần dân, sát dân, cầu thị, lắng nghe kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đề xuất của Nhân dân.

Đồng thời, thực hiện tốt chủ đề năm 2024 theo phương châm "hướng về cơ sở"; nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Chú trọng đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website