Tỉnh Cao Bằng: Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị

Nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo

Năm 2023, tỉnh đạt và vượt kế hoạch 12/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 2,24%, GRDP bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; giữ vững chủ quyền quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm, bám sát chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời có những vận dụng sáng tạo với nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Chuyên đề năm 2024 tiếp tục là sự cụ thể hóa thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021: “Học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; sự tiếp nối có hệ thống việc triển khai thực hiện nội dung chuyên đề hằng năm của tỉnh với mục tiêu xây dựng con người là trung tâm. Tiếp tục xác định, cụ thể hóa nội dung đột phá “chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội” gắn với “tự soi, tự sửa” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, khát vọng xây dựng Cao Bằng năng động, phát triển bền vững.

Tại hội nghị triển khai chuyên đề 2024 trực tuyến từ tỉnh, huyện đến cơ sở với 216 điểm cầu, trong đó, cấp tỉnh 1 điểm, cấp huyện 13 điểm, cấp cơ sở 202 điểm; có 6.463 đại biểu tham dự, trong đó, điểm cầu cấp tỉnh 100 đại biểu, cấp huyện 881 đại biểu, cấp cơ sở 5.482 đại biểu. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai học tập, hoàn thành trong quý I/2024.

 

 Các điểm cầu nghiêm túc triển khai học tập chuyên đề năm 2024.

Những điểm sáng trong xây dựng, triển khai kế hoạch chuyên đề

Cục Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá... Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hằng năm cấp ủy, chính quyền đơn vị xây dựng, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với việc học và làm theo Bác. Năm 2023, đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách do Tổng cục Quản lý thị trường giao (đạt 105,5%). Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại...; tăng cường công tác lãnh đạo kỷ cương, kỷ luật hành chính; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc. Thực hiện tốt công tác thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Năm 2024, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cấp ủy, chính quyền đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm gắn với học và làm theo Bác. Mỗi nhiệm vụ được xây dựng mục tiêu, giải pháp, thời gian, phương pháp thực hiện cụ thể gắn với vai trò của cán bộ được giao phụ trách, định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề có nội dung chi tiết và đánh giá chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong Đảng bộ kèm theo tiêu chí đánh giá, chấm điểm cụ thể ở từng chuyên đề.

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, huyện Hà Quảng từng bước nâng cao đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững biên cương Tổ quốc. Năm 2023, huyện xây dựng chuyên đề tập trung vào những tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Ban hành các nội dung thực hiện thường xuyên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giao cho các đơn vị, trên cơ sở huyện giao các đơn vị cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Năm 2024, huyện Hà Quảng tiếp tục tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, thường xuyên quán triệt tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giao năm 2024 nhằm đẩy mạnh thực hiện việc học và làm theo Bác bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo phương châm “nói đi đôi với làm”, gắn “học tập với làm theo”; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Năm 2024 cũng là năm huyện thực hiện quyết liệt những việc khó, đặc biệt Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn 3 nội dung đột phá: 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề gắn với đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng, hướng về các địa chỉ đỏ; phấn đấu đến hết năm 2024 tăng xóm có 3 đảng viên tại chỗ, tăng tỷ lệ người hoạt động không chuyên trách xóm, tổ dân phố là đảng viên; phấn đấu đến hết năm 2024 xã Lũng Nặm và Cần Yên di dời dứt điểm 100% chuồng gia súc ra khỏi gầm nhà sàn nhà ở.

Theo Bí thư Huyện ủy Hà Quảng - Lê Hải Yến: Năm 2024, huyện tập trung triển khai các nhiệm vụ gắn với học và làm theo Bác có kinh nghiệm, chiều sâu. Huyện tiếp tục thực hiện nội dung đột phá theo chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, nội dung đột phá của huyện trong nhiệm kỳ. Huyện gắn việc học và làm theo Bác đối với những việc khó, kéo dài của huyện để làm mục tiêu phấn đấu giải quyết dứt điểm. Ngay sau khi triển khai học tập chuyên đề của năm, huyện khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cụ thể, phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kỳ vọng tỉnh sẽ đạt được những kết quả tích cực trong năm 2024 và thời gian tiếp theo./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website