Thực hiện lời huấn thị của Bác Hồ, Lữ đoàn Pháo binh 45 thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

Thực hành bắn pháo lễ trong đón khách quốc tế theo nghi thức cấp nhà nước.

Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) là đơn vị pháo xe kéo đầu tiên của Quân đội và là một trong các đơn vị dự bị chiến lược, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất khác. Những năm gần đây, trước sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Lữ đoàn được đầu tư về nhiều mặt, cả về con người, vũ khí, trang bị và cơ sở vật chất bảo đảm, v.v. Đây là điều kiện thuận lợi để Lữ đoàn nâng cao chất lượng toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác, nhất là khả năng sẵn sàng chiến đấu, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, khi cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, địa bàn đóng quân có tốc độ đô thị hóa nhanh, thao trường huấn luyện bị thu hẹp, các tệ nạn xã hội, mặt trái kinh tế thị trường tác động không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; trong đó, tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và xác định đó là một nội dung trọng tâm trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn học tập có kết quả tốt thì phải có thái độ đúng và phương pháp đúng”(2), Lữ đoàn tập trung trước hết vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện. Theo đó, Lữ đoàn tăng cường quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững các nghị quyết, chỉ lệnh, hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện, trọng tâm là Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW, ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 368-NQ/ĐU, ngày 22/3/2023 của Đảng ủy Binh chủng Pháo binh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo, v.v. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 2423-CT/QUTW, ngày 09/11/2023 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”, tập trung đổi mới mạnh mẽ hình thức, phương pháp giáo dục theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục nhiệm vụ huấn luyện từng tháng, giai đoạn; giáo dục cơ bản với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề; giáo dục với quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội; thường xuyên nắm chắc chất lượng chính trị của cán bộ, chiến sĩ; giải quyết kịp thời, thấu đáo các vấn đề nảy sinh trong quá trình huấn luyện. Đồng thời, tiến hành tốt công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, dân chủ để bộ đội yên tâm công tác, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với đơn vị. Với các biện pháp đồng bộ đó, mọi cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đều nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của công tác huấn luyện; nắm vững nhiệm vụ, chương trình, nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu cần đạt được và có ý thức, trách nhiệm cao, quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này.

Kiểm tra kỹ thuật chuyên ngành pháo 130 mm.

Để xứng đáng với lời khen tặng “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của Bác Hồ và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đi liền với xây dựng động cơ, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Trước hết, tập trung đổi mới công tác quản lý, điều hành huấn luyện; tăng cường phân cấp huấn luyện, kiểm tra, phúc tra, phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện. Cùng với đó, Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, từ xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, điều chỉnh lực lượng, kiện toàn tổ chức biên chế, đến chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thấm nhuần quan điểm đó, Lữ đoàn đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, lấy huấn luyện cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội làm khâu then chốt. Lữ đoàn triển khai nhiều hình thức, biện pháp bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng; kết hợp chặt chẽ bồi dưỡng theo phân cấp, cơ quan bồi dưỡng cho đơn vị, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, người có kinh nghiệm bồi dưỡng cho người chưa có kinh nghiệm. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được lựa chọn đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; tập trung vào hợp luyện chỉ huy bắn các cấp, phương pháp huấn luyện, phương pháp tổ chức điều hành ôn luyện và các vấn đề mới, chưa thống nhất, những hạn chế, tồn tại trong huấn luyện của năm trước, giai đoạn trước, với phương châm “thiếu, yếu nội dung nào, tập huấn, bồi dưỡng nội dung đó”. Hiện nay, 100% cán bộ của Lữ đoàn huấn luyện được theo phân cấp, có trên 85% cán bộ tiểu đoàn, 80% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá, giỏi (trên 40% đạt giỏi). Song song với đó, Lữ đoàn quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, sổ sách đăng ký quản lý huấn luyện; củng cố, nâng cấp thao trường huấn luyện chiến thuật pháo binh cấp đại đội, tiểu đoàn, bãi huấn luyện thể lực tổng hợp, v.v. Đáng chú ý, để khắc phục tình trạng huấn luyện “chay”, huấn luyện trên mô hình, học cụ không sát thực tế, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, khai thác, làm chủ trang thiết bị có trong biên chế, nhất là trang thiết bị mới, hiện đại. Chỉ tính riêng năm 2023, Lữ đoàn có 50 sáng kiến, trong đó có nhiều sáng kiến áp dụng thiết thực, hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị.

Nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong huấn luyện, Lữ đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện. Trên cơ sở chỉ lệnh huấn luyện của trên, Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, phù hợp với từng chuyên ngành, tổ chức biên chế, trang bị của đơn vị. Do được trang bị nhiều loại pháo có tính năng kỹ, chiến thuật khác nhau, nên quá trình huấn luyện, Lữ đoàn luôn coi trọng đề cao phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Theo đó, đối với chỉ huy và cơ quan, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ về nghệ thuật quân sự, lý luận, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ; khả năng khai thác, sử dụng các loại vũ khí, khí tài mới được biên chế; trình độ quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện, v.v. Đối với phân đội, tập trung huấn luyện cách đánh mới của pháo binh trong tổ chức cơ động, di chuyển, dịch chuyển, bảo đảm hỏa lực thực hành chiến đấu; tăng cường huấn luyện cơ động đường dài tiểu đoàn pháo; huấn luyện ban đêm; huấn luyện ở điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt, thời gian chuẩn bị gấp; huấn luyện ngụy trang, nghi binh che dấu lực lượng; huấn luyện dã ngoại cường độ cao; nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng chiến đấu trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Với lực lượng pháo lễ kiêm nhiệm, Lữ đoàn chú trọng lựa chọn lực lượng nòng cốt, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, tập trung nâng cao khả năng hiệp đồng, độ chính xác, tính kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, phát huy truyền thống là cái “nôi” của phong trào “Pháo thủ toàn năng”, Lữ đoàn đẩy mạnh huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị được biên chế, nhất là vũ khí, khí tài mới; huấn luyện cho bộ đội có thể đảm nhiệm được nhiều vị trí chiến đấu và nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng lập công tập thể của các lực lượng (pháo thủ, trinh sát, kế toán, thông tin,...). Cùng với đó, Lữ đoàn đẩy mạnh đổi mới phương pháp tổ chức hội thao, hội thi, diễn tập,… nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Thấu triệt lời Bác Hồ dạy: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì vậy, kỷ luật phải nghiêm minh”(3), những năm qua, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt, phổ biến cho bộ đội nắm vững quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; điều lệnh, điều lệ, các quy định về sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Pháo binh. Trên cơ sở đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, truyền thông các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên và của Đơn vị về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật,… nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng ý thức tự giác cho cán bộ, chiến sĩ. Quá trình triển khai thực hiện, Lữ đoàn coi trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội trong mọi lúc, mọi nơi, thực hiện “4 cùng, 4 không, 3 có, 3 nên”(4) và “2 trước, 2 sau”(5) với bộ đội, nhất là với những bộ phận, lực lượng hoạt động độc lập, phân tán, thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giáo dục, thuyết phục động viên bộ đội với biện pháp hành chính và duy trì nghiêm nền nếp chế độ quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, quản lý bộ đội, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, nhất là ở các thời điểm nhạy cảm. Cùng với đó, Lữ đoàn tăng cường đối thoại dân chủ, duy trì nền nếp, hiệu quả Ngày Chính trị và văn hóa, tinh thần, hòm thư góp ý, tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm về chủ đề xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; thực hiện có hiệu quả và nhân rộng các mô hình: “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Mỗi tuần một điều luật, một quy tắc, quy định an toàn”, “Câu lạc bộ pháp luật”, v.v. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương địa bàn đóng quân, địa bàn thực hiện nhiệm vụ để nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ mối quan hệ của quân nhân, làm tốt công tác dự báo, có biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an toàn, biểu hiện vi phạm kỷ luật của bộ đội. Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ trên, chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn không ngừng được nâng lên; 05 năm liên tục (2019 - 2023) Lữ đoàn đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tự hào với kết quả đã đạt được Lữ đoàn Pháo binh 45 tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, phát huy truyền thống “Đoàn kết, tất thắng, đánh giỏi, bắn trúng” trong thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

_________________       

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 332.

2 - Sđd, tr. 116.

3 - Sđd, Tập 7, tr. 483.

4 - 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng hoạt động, cùng chia sẻ. 4 không: không quát mắng, dọa nạt bộ đội; không áp đặt rập khuôn, máy móc; không phân biệt đối xử giữa các chiến sĩ; không làm trái các quy định trong quản lý bộ đội. 3 có: có tinh thần trách nhiệm cao; có kỷ luật nghiêm; có tình, có lý trong quản lý giáo dục bộ đội. 3 nên: nên gần gũi, quan tâm, động viên, giúp đỡ bộ đội; nên tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến; nên cụ thể, tỉ mỉ trong hướng dẫn bộ đội.

5 - 2 trước: dậy trước bộ đội, làm trước bộ đội. 2 sau: về sau bộ đội, ngủ sau bộ đội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website