Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua gắn với học và làm theo Bác

*Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", trong 5 năm qua, tỉnh Bến Tre đã tích cực phát động và thực hiện quyết liệt các phong trào thi đua. Các cấp, các ngành, các đơn vị đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo ra nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào đời sống người dân, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp.

Các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã góp phần đưa tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 7,2%/năm. Trong đó, khu vực I tăng 3,73%/năm; khu vực II tăng 12,3%/năm; khu vực III tăng 7,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, GRDP bình quân đầu người ước đạt 44,1 triệu đồng; mức sống của người dân Bến Tre đã vươn lên ngang bằng mức sống trung bình của người dân trong khu vực, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển.

 

  Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre. Ảnh: Xuân Phúc.

Với đặc trưng là xứ sở của dừa, tỉnh đã phát động các phong trào thi đua như: “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, với nhiều mô hình tăng trưởng do áp dụng khoa học kỹ thuật, liên kết chuỗi giá trị giữa trồng - thu hoạch - tiêu thụ trái dừa và sản phẩm từ dừa, nhằm nâng cao giá trị nông sản, đồng thời nâng cao giá thành sản phẩm, mang lại thương hiệu vững bền cho trái dừa Bến Tre.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh có 49/142 xã đạt 19 tiêu chí đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 26 xã đạt 15/18 tiêu chí, 54 xã đạt 10/14 tiêu chí, 13 xã đạt từ 5/9 tiêu chí, trung bình đạt 14,91 tiêu chí/xã. Hiện nay, tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ trình về Trung ương xem xét, công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 1,62%/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (Nghị quyết giảm 1,5%/năm), hiện tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 4,59%.

Phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ như phong trào “Sáng kiến cải tạo kỹ thuật” tập trung nghiên cứu các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng hiệu quả. Trong năm 5 qua đã có 101 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó cấp nhà nước 9, cấp tỉnh 75, cơ sở 17, có 348 sáng kiến cấp tỉnh được công nhận và được áp dụng vào cuộc sống.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã thật sự phát huy được vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Các phong trào thi đua của tỉnh Bến Tre trong 5 năm qua đã giúp giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tính năng động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới, giúp tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

*Giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời chỉ đạo, tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, chuyên đề trên địa bàn tỉnh, với nội dung phong phú, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên trao Bằng khen cho các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2015-2020. Ảnh: TRẦN QUỚI

Sau 5 năm, Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực như sau: Nền kinh tế tỉnh phát triển ổn định và tăng trưởng với tốc độ tăng bình quân hàng năm 7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 53,4 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 25,2%/năm. Mạng lưới giao thông đường bộ được đầu tư nâng cấp, kết nối thông suốt giữa các địa phương trong tỉnh, giữa các tỉnh trong khu vực và cả nước. Cơ sở vật chất trường học, bệnh viện được đầu tư nâng cấp; 100% xã có điện lưới quốc gia, có bưu điện văn hóa xã. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Tỉ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) đến cuối năm 2020 ước khoảng 2,5%, giảm bình quân 2%/năm, đạt và vượt nghị quyết đề ra...

Những thành tích đạt được nêu trên là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước như: “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế”; “Phú Yên chung sức, chung lòng, xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Phú Yên hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”; “Năm kỷ cương hành chính - 2017”; “Năm an toàn giao thông”; “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”...

Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; thực sự là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

*5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động, sản xuất, học tập, công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tỉnh đã thi đua thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng cả chiều rộng và chiều sâu, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) tăng bình quân 7%/năm; quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,35 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người, tăng gần 1,3 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm qua tăng 1,3 lần so với giai đoạn 2010 – 2015; tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân 4%.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tặng hoa Đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Tấn Thái

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực lao động, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã vận động được gần 70 tỷ đồng quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng và sửa chữa 928 căn nhà tình nghĩa, hoàn thành trên 4.300 căn nhà hỗ trợ người có công với cách mạng, góp phần nâng cao đời sống gia đình chính sách.

Đặc biệt, triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay Cà Mau đã có 34/82 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tỷ lệ 41,5%; bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, tăng gần gấp 4,3 lần so với thời điểm xuất phát năm 2010 (3,5 tiêu chí/xã). Riêng TP Cà Mau đã có 7/7 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. UBND thành phố đang hoàn thiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm định, đề nghị Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020.

Ngoài ra, phong tào thi đua trong công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; quốc phòng – an ninh; khoa học, công nghệ; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa – thể thao, thông tin và truyền thông các cấp, các ngành triển khai sâu, rộng, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Thông qua các phong trào thi đua, toàn tỉnh Cà Mau có 52 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 13 tập thể, 53 cá nhân được nhận Huân chương Lao động các hạng; 34 tập thể, 302 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 374 Cờ thi đua; 1.697 danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 430 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen cho 4.056 tập thể, 11.803 cá nhân…/.

Kim Chi (th)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website