Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững

Quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW, 5 năm qua Đảng bộ Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc và đồng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị và Nhân dân, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm bằng hình thức trực tuyến hoặc truyền hình trực tiếp đến cấp cơ sở, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa và thấm nhuần trong đời sống xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên đề học tập và làm theo Bác trong hệ thống giáo dục, đào tạo, nhất là với thế hệ trẻ, từ đó bồi đắp thêm niềm tự hào về Bác Hồ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp Nhân dân.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị duy trì nề nếp đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt định kỳ, chú trọng liên hệ với thực tiễn cơ quan, đơn vị, xác định nhiệm vụ, giải pháp để việc học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân cuối năm. Qua đó, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên, công chức được nâng lên rõ nét.

 

 Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội,
Chủ tịch HĐND tỉnh với các đại biểu dự kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV.

Để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã xác định nội dung đột phá thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, một số cấp ủy xác định nhiệm vụ đột phá hằng năm để ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và đạt hiệu quả cao. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm nêu gương trong rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống; đổi mới phong cách làm việc, phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên; việc duy trì và thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt hoạt động đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; xác định những hạn chế liên quan đến chủ đề hằng năm và việc bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm để tập trung xử lý dứt điểm, góp phần củng cố lòng tin trong Nhân dân và ổn định chính trị, tư tưởng trên địa bàn dân cư.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân đạt hiệu quả cao. Từ các phong trào, đã có hơn 140 mô hình, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cá nhân; 3.274 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 4 tập thể, cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 3.013 tập thể, cá nhân được biểu dương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Có thể khẳng định kết quả lớn nhất trong 5 năm thực hiện Chỉ thị là niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng được nâng lên rõ rệt, mang lại sự thống nhất, đoàn kết, đồng lòng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị vẫn còn một số hạn chế: Hoạt động tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác chưa thật sự sâu rộng; việc đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt định kỳ của một số chi bộ, cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả chưa cao; vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả người đứng đầu một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao về nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị và trong Nhân dân, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là trách nhiệm nêu gương. Đổi mới, đa dạng hóa phương pháp và hình thức học tập, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao nhận thức về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tổ chức tuyên truyền, học tập trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Đưa việc học tập, làm theo Bác trở nên gần gũi, phù hợp, là việc làm tự giác, thường xuyên.

Hai là, bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo, định hướng của Trung ương, kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2021-2025 và hằng năm gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả.

Ba là, gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa "xây" với "chống", lấy xây làm chính. Mỗi cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thành giải pháp nhằm thúc đẩy khát vọng và niềm tin xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên, từng người dân và trong toàn bộ hệ thống chính trị; đẩy lùi tư tưởng "trông chờ", "ỷ lại", "trì trệ"; thúc đẩy tinh thần nỗ lực tự vươn lên, không cam chịu khó khăn và lạc hậu. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Năm là, làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, đấu tranh mạnh mẽ với những hiện tượng tiêu cực, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là nền tảng tinh thần vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu tiếp tục phát huy đoàn kết, tin tưởng, không ngừng học tập và làm theo Bác, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động các nguồn lực xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh

Theo https://baolaichau.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website