Thực hiện các nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác

 Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao thưởng cho các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016 - 2021.

Trên cơ sở 3 đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm, các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể Khối đã bám sát nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chỉ đạo của cấp ủy đảng, đoàn thể cấp trên để xác định nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Căn cứ văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện. Cụ thể, các cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cơ bản đảm bảo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, của ngành, cơ quan, đơn vị.

Kết quả, 100% các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hàng năm; 99,8% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ khối đã xây dựng kế hoạch cá nhân toàn khóa.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào nội dung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ và của cơ quan, đơn vị.

Qua kiểm tra và báo cáo tự kiểm tra của cơ sở đã đảm bảo yêu cầu 6 tháng một lần, bố trí sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu về việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05. Nội dung sinh hoạt định kỳ các tháng còn lại đều thực hiện kiểm điểm, đánh giá về việc thực hiện Chỉ thị số 05 đối với cấp ủy và cán bộ, đảng viên, trong chi bộ, các buổi sinh hoạt cơ bản đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra và phù hợp với thực tế của các chi, đảng bộ cơ sở.

Để nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với Quy định số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều xác định cụ thể và thực hiện nghiêm túc nội dung phấn đấu về trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của bản thân, trong đó cụ thể hóa các nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Đề cao việc thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động noi theo. Kết quả, hàng năm đã có trên 50% trở lên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, trong đó có 70% trở lên cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website