Thực hiện bầu cử trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đánh giá về vai trò của công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém… vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”.

 

Đảng bộ PC05 Công an TP Hà Nội tiến hành bầu BCH khóa mới. Ảnh: T. Huyền

Điều kiện tiên quyết đối với một người cán bộ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, là đạo đức cách mạng, người cán bộ đảng viên phải vừa có đức, vừa có tài, vừa có năng lực vừa có phẩm chất, phải đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết, phải kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, phải trung thành, tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, “phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”, “việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh”. 

Coi công tác quan trọng hàng đầu, có vai trò quyết định tới toàn bộ công tác xây dựng lực lượng cách mạng, Người chỉ rõ cán bộ “là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”. Chính vì đó, Người đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ để chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng, đến việc lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi và chỉ đạo xây dựng xã hội mới ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước ở miền Nam.

Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt đến việc lựa chọn cán bộ, luôn có chính sách đặc biệt để thu hút người tài đức tham gia xây dựng và kiến thiết đất nước. Người luôn căn dặn: “Phải trọng dụng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi người có ích cho công việc chung”; “Phải biết tùy tài mà dùng người, sử dụng cán bộ đúng chỗ, đúng việc

Để lựa chọn cán bộ, thì bầu cử là hình thức dân chủ, thể hiện được mong muốn và nguyện vọng của đa số. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc bầu cử trong Đảng phải thực sự dân chủ. Dân chủ trong Đảng thể hiện trên nhiều mặt như dân chủ trong quá trình chuẩn bị ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định; trong công tác cán bộ, bầu cử cấp ủy trong đó có vấn đề tự do tư tưởng và thảo luận theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Lựa chọn cán bộ theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách lựa chọn và đánh giá cán bộ luôn được Đảng ta sử dụng làm kim chỉ nam cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nhất quán với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác bầu cử sắp tới, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử như Quy chế bầu cử trong Đảng năm 2014, quy trình 5 bước với nhân sự cấp uỷ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền tại Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 03 của Bộ Chính trị về quy định rõ người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử; Kết luận độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Kết luận số 60-KL/TW của Bộ chính trị; Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương số 07 về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Các văn bản hướng dẫn đầy đủ, chặt chẽ, cụ thể, giúp cho việc thực hiện công tác bầu cử trong Đảng được rõ ràng, đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực công tác, uy tín, cơ cấu, độ tuổi.

Đảng bộ Viettel Telecom đã lựa chọn 15 đồng chí đủ năng lực,

phẩm chất vào BCH nhiệm kỳ mới (Ảnh: Thủy Linh) 

Tiếp đó, các cấp ủy căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị mình tiếp tục ban hành các văn bản để cụ thể, triển khai. Đây được xem là cơ sở pháp lý chỉ đạo công tác bầu cử của các đảng bộ. Việc tìm hiểu, nắm vững những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên là nội dung đầu tiên trong nhận thức, triển khai và tổ chức thực hiện, góp phần quyết định sự thành công trong công tác bầu cử của các chi, đảng bộ. Các chi, đảng bộ từ đó xây dựng đề án, quy chế quy định về bầu cử đại hội, tiến hành rà soát, bổ sung nguồn nhân lực bằng quy hoạch, làm sao để vừa thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử, vừa thể hiện được tính dân chủ, đồng thời lựa chọn được người đại diện đủ tâm, đủ tầm, đủ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

Như vậy, về cơ bản, việc chuẩn bị nhân sự các kỳ đại hội lần này được thực hiện chặt chẽ hơn, rà soát qua nhiều bước nhằm đảm bảo tốt nhất những yêu cầu lựa chọn cán bộ lãnh đạo.

Lựa chọn người tài theo hình thức dân chủ, công khai

Hiện nay, các đảng bộ đang tiến hành đại hội, theo đánh giá chung, việc bầu cử được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng quy trình và quy định. Kinh nghiệm cho thấy, đơn vị nào chuẩn bị nhân sự càng kỹ càng, cẩn thận, phát huy tính dân chủ càng cao thì việc bầu cử diễn ra càng thuận  lợi.

Cán bộ thuộc diện bầu cử được giới thiệu trước đại hội giúp Đảng có thể lựa chọn từ số đông đảng viên một số người có thể lựa chọn ứng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, tư cách đạo đức. Việc lựa chọn này tạo nên sự đồng thuận, nhất trí trong tập thể đảng viên; đồng thời khuyến khích đảng viên tiếp tục phấn đấu, cống hiến, thể hiện năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức. Đây được xem là phương thức sàng lọc, lựa chọn đội ngũ cán bộ đảng viên một cách liên tục, khách quan và toàn tiện.

Các quy định về chế độ bầu cử trong Đảng được quy định phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của Đảng; vừa đáp ứng nhu cầu phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng, vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Những đổi mới trong công tác bầu cử trong Đảng gắn bó mật thiết với các đổi mới mỗi khâu của công tác cán bộ, đã góp phần tạo sự đồng bộ và hiệu quả của toàn bộ công tác cán bộ và nhận được sự hưởng ứng, tin tưởng của đảng viên và nhân dân.

Công tác bầu cử trong Đảng góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng vừa có “tâm”, vừa có “tầm”, thực hiện sứ mệnh “cầm quyền của Đảng”. Muốn làm được như thế, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải dày công chuẩn bị, phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ "then chốt" của "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển, vững mạnh của đất nước”. Đồng chí nhấn mạnh “Từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết” (Bài viết Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website