Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

 Lãnh đạo huyện Như Xuân thường xuyên xuống cơ sở gặp gỡ người dân để nắm tình hình sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thực hiện tốt cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện tốt các quy định của Đảng về tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Trong đó các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tập trung xây dựng Đảng bộ tỉnh đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tập trung ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị, nhất là văn hóa trong thực thi công vụ, văn hóa phục vụ Nhân dân, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc với tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; thường xuyên cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của cơ quan.

Phát huy vai trò là “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận giữa Nhân dân với Đảng trong thời gian qua, hệ thống MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung đổi mới về phương pháp, đa dạng hóa về hình thức, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng để được cung cấp và nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của địa phương, qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận, tham gia thực hiện; chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở xây dựng trang thông tin điện tử, mạng xã hội (facebook, zalo, fanpage...) để chủ động thông tin, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên.

Cùng với đó, MTTQ, các đoàn thể đã chú trọng đổi mới nội dung, hướng về cơ sở, khắc phục “tính hành chính” trong hoạt động. Trong đó, ở khu vực nông thôn, đô thị, MTTQ và các đoàn thể hướng các hoạt động vào tham mưu, thực hiện XDNTM, xây dựng đô thị văn minh; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các đoàn thể đã tổ chức sinh hoạt và hoạt động gắn với việc thực hiện các quy chế, quy định, tổ chức các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm... Định kỳ hằng tháng, hằng quý MTTQ và các đoàn thể tổng hợp tình hình và những vấn đề bức xúc trong Nhân dân để báo cáo, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”. Việc tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã tạo sự lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, như: MTTQ với phong trào Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh; xây dựng nhà đại đoàn kết; mô hình Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; cuộc vận động vì người nghèo không để ai ở lại phía sau...

Thông qua công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Đảng được đầy đủ, sâu sắc hơn; xác định rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ công tác mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng ngày càng được thắt chặt. Từ đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh và hiện đại./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website