Tam Dương gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước

Phong trào xây dựng đường làng, ngõ xóm sáng-xanh-sạch-đẹp được đông đảo người dân thôn Chằm, xã Hoàng Đan (Tam Dương) tích cực thực hiện. Ảnh: Dương Hà

Xác định việc thực hiện Kết luận số 01 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, BTV Huyện ủy Tam Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ nội dung các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Nhằm cụ thể nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xác định nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trên một số lĩnh vực như nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm được dư luận và nhân dân quan tâm.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề, lĩnh vực như cải cách thủ tục hành chính; tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Các cấp ủy cơ sở đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mô hình nuôi chim bồ câu của gia đình anh Nguyễn Văn Hồ ở thôn Đông, xã Duy Phiên (Tam Dương) đem lại thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Dương Hà

Chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính các cấp theo tinh thần gần dân, trọng dân và phục vụ lợi ích của nhân dân.

Việc học tập và làm theo Bác cũng được các cấp, ngành, địa phương trong huyện tích cực triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi phong trào có quy mô, cách làm khác nhau, thể hiện sinh động việc thi đua học tập và làm theo Bác.

Qua các phong trào thi đua yêu nước, hàng trăm mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo; tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội…Trong 3 năm từ 2021-2024, toàn huyện đã xây dựng và duy trì hiệu quả hơn 200 mô hình, điển hình tập thể, cá nhân học và làm theo Bác.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Tam Dương đã nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ đó, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt quy định về những điều đảng viên không được làm…

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, BTV Huyện ủy Tam Dương tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Chú trọng nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website