Sơn La: Nhận thức đúng để hành động hiệu quả

Đoàn kết, giữ gìn kỷ luật trong Đảng

Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập đa dạng với nhiều hình thức. Nhiều cấp ủy đã cụ thể hóa nội dung chuyên đề thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể và các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực hơn trong đấu tranh đẩy lùi tình trạng xuống cấp ở một số mặt đạo đức xã hội.

 

Các đảng viên nhận Giấy khen của Đảng ủy Trường Cao đẳng Sơn La. Ảnh: PV

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định nội dung đột phá là: Giữ vững kỷ luật trong Đảng, bảo đảm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung xác định nhiệm vụ trọng tâm và lựa chọn công việc cụ thể nhằm nhân rộng điển hình, mô hình tốt và chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm, vi phạm để khắc phục sửa chữa. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong giải quyết các công việc liên quan đến đời sống nhân dân.

Phát huy vai trò tập hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội, nhất là trong giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân, chủ động kiến nghị người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường tiếp xúc đối thoại lắng nghe giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng hợp pháp của nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tích cực chỉ đạo khắc phục những hạn chế yếu kém, tháo gỡ điểm “nghẽn”, giải quyết các vấn đề khó, cấp bách. Thể hiện rõ quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đột phá trong từng lĩnh vực. Đồng thời, dành thời gian thường xuyên kiểm tra và tìm hiểu thực tế tình hình cơ sở, nhất là các địa phương còn khó khăn; quan tâm chăm lo giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống. Với cách chỉ đạo quyết liệt, tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt 6,23%; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,1 triệu đồng/năm, toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp. Hàng năm, cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ số hài lòng phục vụ hành chính ngày càng được nâng lên, nằm trong nhóm 6 tỉnh cao nhất cả nước; chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố; đứng thứ năm 5/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tiếp dân định kỳ đột xuất để tiếp nhận thông tin lắng nghe đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân, nhất là biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm, bảo đảm đúng quy định, góp phần phòng ngừa vi phạm, tăng cường kỷ luật kỷ cương. Các vụ việc, đơn thư phức tạp, kéo dài được tập trung chỉ đạo giải quyết hạn chế khiếu kiện đông người vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng gây mất an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xác định nội dung đột phá tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm gắn với việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, các tổ chức cơ sở Đảng đã đăng ký 514 nội dung đột phá chủ yếu tập trung vào công tác cải cách hành chính; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo... Việc thực hiện các nội dung đột phá đã góp phần chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách làm việc, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, tạo sức lan tỏa, tăng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Hai nội dung có tính chất đột phá năm 2021

“Xây dựng văn hóa đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn”. Hai nội dung có tính chất đột phá được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra là thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, xây dựng ý thức tự giác học tập, củng cố nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo. Phát huy tính chủ động, sáng tạo tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Đổi mới nội dung hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực phù hợp hiệu quả với từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo cấp ủy cơ sở đưa nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường sinh hoạt chuyên đề; đề cao trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Gắn nội dung học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Cam kết nêu cao ý thức tự giác rèn luyện thực hiện các nhiệm vụ được giao, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm xây dựng cơ quan đoàn kết vững mạnh

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào thi đua yêu nước gắn với tổ chức hội thi, tọa đàm, hội thảo về chủ đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những bài học về đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong làm. Xác định rõ nội dung đột phá trong học tập làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị, địa phương; duy trì sinh hoạt chính trị dưới cờ; mở sổ ghi danh gương người tốt, việc tốt, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; các nhiệm vụ phát KT-XH, quốc phòng an ninh, xây dựng

Đảng và hệ thống chính trị; từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Minh Khánh

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website