Sóc Trăng: Tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác

Trên tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy VKSND tỉnh đã nghiêm túc quán triệt chỉ đạo chi ủy chi bộ trực thuộc khẩn trương tổ chức triển khai cho đảng viên học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đảng ủy VKSND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch giai đoạn, hàng năm và bản quy định cụ thể về nội dung thực hiện. Nội dung bản quy định, bản cam kết gắn với nội dung chuyên đề của từng năm đều chú trọng phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ của Đảng bộ, cơ quan và nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên, quần chúng. Qua đó, các chi bộ trực thuộc, đoàn thể đơn vị đều khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập; 100% đảng viên, quần chúng tham gia học tập chuyên đề và viết bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện. Hàng tháng, thông qua các cuộc họp lệ chi bộ, đoàn thể đã gắn kết nội dung sinh hoạt với việc đánh giá việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 Đảng ủy VKSND tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: C.H

Đảng ủy thường xuyên tổ chức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ, cơ quan. Theo đó, chú trọng vào các nội dung chuyên đề về: trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Chính công tác tuyên truyền đã tạo sức lan tỏa đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong làm việc, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình kiểm tra, giám sát. Từ năm 2016 đến nay, đã kiểm tra, giám sát 32 cuộc và không có đảng viên nào vi phạm.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm học tập, tự giác; đổi mới tác phong làm việc, thực hiện tốt phương châm “hết việc không hết giờ”, “trung thực, tận tụy, trách nhiệm, nêu gương”, có “khát vọng cống hiến”. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên luôn chú trọng chất lượng, hiệu quả xử lý, giải quyết công việc. Đa số cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Qua đó, đã xuất hiện nhân tố điển hình, tiêu biểu, được nhân rộng, lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Còn đơn vị ngày càng thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn cho biết, Đảng bộ sẽ tiếp tục tổ chức cho đảng viên, quần chúng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan. Chuyên đề năm 2021 là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chi bộ trực thuộc sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát đảng viên, quần chúng thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu phù hợp với nhiệm vụ được giao theo chuyên đề. Hàng tháng, thông qua các cuộc họp lệ chi bộ, đoàn thể sẽ gắn với đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên (mỗi chi bộ chọn 1 - 2  đảng viên báo cáo kết quả thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng tháng).

Đảng bộ sẽ thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên gắn với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, làm cơ sở đánh giá, xếp loại đảng viên, phân loại cán bộ, công chức cuối năm; sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

C.H

Theo http://baosoctrang.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website