Quân khu 2 nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng ủy Quân khu luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Đồng thời, thực hiện tốt các khâu, các bước, đúng quy trình, chặt chẽ về nguyên tắc “Đảng lãnh đạo toàn diện, thống nhất công tác cán bộ”. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ của Quân khu cơ bản đủ về số lượng, có chất lượng tốt, cơ cấu, độ tuổi phù hợp có tính kế thừa liên tục; được đào tạo, bồi dưỡng đúng chuyên ngành, cương vị công tác, số cán bộ có trình độ đại học và sau đại học ngày càng tăng; nhiều đồng chí tiêu biểu về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực, tác phong làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát, phù hợp với tính chất, đặc thù của Quân khu. Đến nay, tỷ lệ cán bộ trong lực lượng vũ trang Quân khu đạt 98,8% so với nhu cầu biên chế; trong đó, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm 20,25%, cán bộ nữ là 0,7%, cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt trên 91%. Hằng năm, số cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 95%, trong đó có trên 40% được các cấp khen thưởng.

 

 Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; nhất là đối với các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Trong khi đó, quân số biên chế có xu hướng giảm, cán bộ là người dân tộc thiểu số còn ít; những cán bộ qua chiến đấu, nhiều kinh nghiệm giảm dần sau mỗi năm; số cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có kiến thức, trình độ nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn; năng lực, uy tín, trách nhiệm của một số cán bộ có mặt còn hạn chế, v.v. Vì thế, xây dựng đội ngũ cán bộ của Quân khu ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Lời huấn thị của Bác Hồ là vấn đề quan trọng, cấp thiết. Cũng chính vì lẽ đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; có số lượng và cơ cấu hợp lý; khả năng tư duy sáng tạo, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể; sức khỏe và độ tuổi phù hợp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang Quân khu”. Để làm được điều đó, Đảng ủy Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cơ quan cán bộ và người làm công tác cán bộ. Cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc: cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, nhất là Nghị quyết số 769-NQ/QUTW, ngày 21/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết số 148-NQ/ĐU, ngày 03/5/2019 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân khu, nhất là cấp chiến dịch, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hình mới”, v.v. Trên cơ sở đó, từng đơn vị bám sát thực tiễn, nhiệm vụ của mình và yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ trong tình hình mới để xác định nội dung, chủ trương, biện pháp tiến hành phù hợp, hiệu quả. Chủ động rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo công tác cán bộ ở các cấp, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa tập thể cấp ủy và người chủ trì, giữa bí thư và người chỉ huy về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, thẩm quyền quản lý cán bộ theo phạm vi được phân công, phân cấp. Cùng với đó, chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn cơ quan cán bộ vững mạnh, đội ngũ làm công tác cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác khoa học, có trách nhiệm cao, mẫu mực, công tâm, khách quan,… thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cấp ủy và cán bộ kiêm nhiệm để thực hiện tốt các mặt công tác cán bộ, tạo sự thống nhất trong toàn Quân khu.

Hai là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ bảo đảm hợp lý, khoa học. Đây là vấn đề rất quan trọng, quyết định tới hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và ngược lại; đồng thời, đó cũng là vấn đề nhạy cảm, tác động tích cực hoặc tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Vì thế, các cấp ủy cần chủ động nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung, theo phương châm “động” và “mở”, phù hợp với thực tiễn và chất lượng đội ngũ cán bộ. Nghiên cứu, đề xuất với Trung ương thực hiện quy hoạch nguồn cán bộ quân sự vào các chức vụ chủ chốt của địa phương cấp tỉnh, huyện. Chủ động phát hiện nguồn quy hoạch, chú trọng cán bộ là người dân tộc thiểu số và lớp kế cận, kế tiếp, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy gắn với nhân sự cấp ủy các cấp; mạnh dạn bổ sung những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực và uy tín vào nguồn quy hoạch; khắc phục tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì. Trong điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phải gắn với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực tiễn, giữa cơ quan với đơn vị; ưu tiên đối với các đơn vị đủ quân, các đơn vị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các địa phương làm tốt công tác hiệp thương trước khi điều động, bổ nhiệm cán bộ; kiên quyết điều chỉnh các chức vụ chỉ huy, quản lý giữ chức theo đúng quy định, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phát triển. Chủ động phòng ngừa và chống những biểu hiện tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, bè phái, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ. Kiên quyết thay thế, miễn nhiệm những cán bộ làm việc cầm chừng, kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tín nhiệm thấp, v.v.

Ba là, tiến hành đồng bộ các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”(3), Quân khu tiếp tục thực hiện tốt công tác lựa chọn, gửi cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội theo đúng mục tiêu yêu cầu đặt ra. Với phương châm, “đào tạo theo chiều sâu, theo địa chỉ”, Quân khu tập trung nâng cao chất lượng tuyển chọn nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm vừa đạt mục đích nâng cao trình độ, vừa đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo đúng quy hoạch. Coi trọng bồi dưỡng tại chức với tự học tập, tự nghiên cứu; tăng cường rèn luyện năng lực hoạt động thực tiễn, phong cách, phương pháp tác phong công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lựa chọn những cán bộ đã qua quản lý, chỉ huy cấp trung đội, đại đội, có khả năng về công tác đảng, công tác chính trị gửi đi đào tạo, bồi dưỡng để chuyển sang làm công tác chính trị. Phấn đấu đến năm 2025, đội ngũ cán bộ của Quân khu có trình độ cao đẳng, đại học đạt 98%; có từ 03 đến 3,5% cán bộ sử dụng thông thạo một ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung, tiếng Lào). Riêng đội ngũ cán bộ công tác ở địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số biết và nói thành thạo ngôn ngữ của đồng bào.

Bốn là, đánh giá đúng thực chất cán bộ, làm cơ sở để bổ nhiệm, sắp xếp đúng người, đúng việc. Các cấp ủy cần nhận thức đúng và đề cao trách nhiệm trong đổi mới phương pháp nhận xét, đánh giá cán bộ theo định kỳ và từng nhiệm vụ, bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, công bằng. Việc đánh giá phải toàn diện, cả về phẩm chất, năng lực và uy tín, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân là một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ. Cấp ủy trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ phải đánh giá đúng thực chất việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, gắn nhận xét đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, phát huy vai trò của người đứng đầu, cơ quan chức năng để đánh giá đúng thực chất cán bộ; lấy kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ hằng năm. Thường xuyên chấn chỉnh, có biện pháp cụ thể khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ; đẩy mạnh khâu đột phá

“Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên” theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt chính sách cán bộ và hậu phương Quân đội. Trên cơ sở các chế độ, chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội, Quân khu tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách ưu đãi, chế độ tiền lương, phụ cấp đặc thù, phụ cấp nhà ở đối với cán bộ luân phiên nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chủ động phối hợp với các địa phương để tạo nguồn quỹ đất, triển khai các dự án nhà ở chính sách, xã hội, công vụ; chăm lo giải quyết tận tình, chu đáo các chế độ, chính sách, như: bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh, quan tâm đến gia đình cán bộ,… tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm công tác. Cấp ủy các cấp tiếp tục cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế cho phù hợp với tính chất, đặc thù của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ cấp mình; kiên quyết khắc phục những khâu yếu trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt, làm cơ sở xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

_______________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

2 - Sđd, tr. 313.

3 - Sđd, tr. 309.

Trung tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN, Chính ủy Quân khu

Theo http://tapchiqptd.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website