Những kinh nghiệm rút ra sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05

Những kết quả nổi bật khi thực hiện Chỉ thị 05

Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, các địa phương đều khẳng định những kết quả to lớn khi thực hiện tốt Chỉ thị, trong đó quan trọng nhất là góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm của nhiều địa phương, đơn vị và làm thay đổi căn bản phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Kết quả đó được thể hiện rõ ở tỉnh Tiền Giang khi số lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng tăng, giảm nhanh số TCCSĐ yếu kém. Nếu năm 2016, 7,75% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ và 0,88% yếu kém thì năm 2019 chỉ có 5,77% hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt năm 2018, 2019 không có TCCSĐ yếu kém. Tỉnh cũng đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từ đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực, điển hình tiên tiến. Cụ thể, đã có 16 tập thể và 26 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 02 năm; đặc biệt có 01 tập thể, 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Trung tá Khấu Văn Giàu – Đồn biên phòng Kiểng Phước (Tiền Giang)
giúp dân xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hồ Anh

Ở Hà Nam, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, từ đó, chất lượng giải quyết công việc được nâng cao; đặc biệt trong việc tiếp dân, giải quyết công việc có liên quan đến người dân như đơn thư tố cáo, kiến nghị, đề nghị của nhân dân. Cụ thể, trong các năm 2017, 2018, 2019, các cấp đã tiếp nhận và giải quyết hàng chục ngàn đơn thư, giải quyết hàng trăm vụ khiếu nại tố cáo đạt chỉ tiêu trên 90%.

Đối với tỉnh Kon Tum, những quy định trong thực hiện Chỉ thị 05 góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; các cán bộ đảng viên có kế hoạch đối thoại hằng năm, quan tâm giải quyết các đề xuất, kiến nghị, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân như chế độ, chính sách, quy hoạch đất đai, việc đền bù, giải phóng mặt bằng... Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị 05 được nhân dân đồng tình hưởng ứng thông qua những mô hình hay, cách làm tốt và được nhân rộng. Trong 04 năm, toàn tỉnh có 258 mô hình đã và đang triển khai. Nhiều mô hình tương trợ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hoá, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư... mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy biểu dương, khen thưởng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 01 tập thể, 03 cá; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng cho 44 tập thể, 68 cá nhân; các đơn vị cấp huyện đã biểu dương, khen thưởng 355 tập thể, 751 cá nhân.

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém để khắc phục

Các địa phương, đơn vị luôn cố gắng nhìn ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong thời gian tới. Báo cáo của tỉnh Tiền Giang cho thấy, trách nhiệm nêu gương của một số ít cán bộ, đảng viên chưa thật sự tốt, một số cán bộ thiếu gương mẫu trong công tác, thực hiện lề lối làm việc, trong sinh hoạt làm giảm sút uy tín dẫn đến bị xử lý kỷ luật; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong các cấp, các ngành có lúc, có nơi chưa được thực hiện thường xuyên, chưa chú trọng đến đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, còn hiện tượng nói chưa đi đôi với làm; công tác phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu chưa tương xứng với kết quả đạt được, còn nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu chưa được biểu dương, nhân rộng…

Đối với tỉnh Quảng Trị, vẫn còn tình trạng lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chưa gương mẫu trong công tác, né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả, “trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm”. Tình trạng “thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân”... vẫn chưa chấm dứt triệt để.

Báo cáo 4 năm của Tỉnh ủy Long An chỉ ra rằng việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc quán triệt, tuyên truyền các chuyên đề hàng năm ở một số địa phương, đơn vị chưa sâu, rộng, hình thức chưa phong phú; việc xây dựng bản cam kết cá nhân có nơi còn hình thức, mang tính chung chung; một số cán bộ đảng viên ý thức tu dưỡng, rèn luyện chưa cao; các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả còn ít.

Tại tỉnh Kon Tum, công tác học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề hằng năm của một số cấp ủy cơ sở còn chậm; có địa phương, đơn vị chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện; chất lượng bản đăng ký cá nhân của một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực công tác nên khó theo dõi, đánh giá; một số cấp ủy chưa chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên.

Quyết tâm khắc phục hạn chế

Việc học và làm theo gương Bác được Đảng và nhân dân ta tiến hành nhiều năm. Qua mỗi đợt tổng kết đều ghi nhận những kết quả vô cùng to lớn. Sơ kết Chỉ thị 3 năm, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định, việc học tập và làm theo Bác được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...   

Chính vì đó, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị, các địa phương đề ra nhiều giải pháp khắc phục hạn chế để thực hiện Chỉ thị. Tỉnh Tiền Giang đưa ra giải pháp, các cấp ủy, người đứng đầu phải xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đưa nội dung thực hiện Chỉ thị gắn kết vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm vào kế hoạch công tác thường xuyên và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền việc học và làm theo Bác. Ảnh PTTH Long An

Bên cạnh đó, nêu cao tính nêu gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải công khai trong đơn vị để làm gương cho cấp dưới noi theo và giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; kịp thời khen thưởng những gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhân rộng trong Đảng và trong xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu thiếu gương mẫu, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hồ Đại Nam - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng, để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05, cần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh việc làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, nhất là trong thực hiện các khâu đột phá, các chương trình trọng điểm nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW với các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tập trung làm tốt, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rà soát 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ”tự diễn biến”, ”tự chuyển biến. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác, từ đó có tác dụng nêu gương, nhân rộng, tạo khí thế tiếp tục cống hiến và muốn cống hiến của mỗi người. Cải tiến hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực hơn, hấp dẫn hơn, có lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 05.

Tỉnh Long An cũng đề ra các giải pháp như gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà CBĐV và nhân dân quan tâm và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong NQĐH XI Đảng bộ tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo NQ số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Với những giải pháp cụ thể, rõ ràng, hy vọng sẽ tạo những bước chuyển tích cực và rõ rệt trong thực hiện Chỉ thị 05, tạo nền tảng vững chắc khi toàn Đảng, toàn dân thực hiện những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website