Ngành thuế Yên Bái thực hiện tốt Chỉ thị 05

 

Cán bộ Chi cục thuế huyện Lục Yên trao đổi về công tác thu ngân sách quý III/2020.

Để cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, đơn vị đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký làm theo phù hợp với điều kiện công việc của từng người.

Từ chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác quản lý và thu ngân sách trên địa bàn, là một ngành quản lý tổng hợp, có nhiều mối quan hệ tác động đến đời sống kinh tế - xã hội của các thành phần kinh tế, do vậy cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, tổ chức đoàn thể đã xác định cụ thể nội dung trọng tâm, trọng điểm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là những vấn đề còn nhiều hạn chế, bất cập, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và công chức.

Để việc học tập và làm theo Bác được hiệu quả, Cục Thuế Yên Bái đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, công chức và người lao động nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của ngành và của địa phương.

Thường xuyên bố trí cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa” trong nội bộ”...

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan đã cử 15 công chức đi học lớp cử nhân, cao cấp chính trị, 78 công chức đi học lớp trung cấp chính trị, 19 công chức đi học thạc sỹ tại các trường trong và ngoài tỉnh...

Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Yên Bái chia sẻ: Đảng bộ đã tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 05 tại các buổi sinh hoạt của các chi bộ, gắn với chủ đề hằng năm, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hướng dẫn cán bộ, đảng viên, tự liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cá nhân và ký cam kết thực hiện với chi bộ.

Quán triệt thường xuyên các quy định về tiêu chuẩn văn hóa công sở, đạo đức cán bộ thuế; những tiêu chuẩn cần "xây” và những điều cần "chống” đối với công chức, viên chức ngành thuế; quy định 10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành thuế gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong ngành thấm nhuần mỗi khi tiếp xúc giải quyết công việc với đồng nghiệp, với công dân và người nộp thuế.

Thời gian tới, ngành thuế Yên Bái tiếp tục xây dựng cụ thể kế hoạch hành động, chương trình công tác, quy trình kiểm tra giám sát hằng năm; thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước hoặc qua công tác rà soát, phân tích, những tồn tại, hạn chế để bổ sung những việc cần làm ngay trong năm. Đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu hạch sách gây phiền hà cho người nộp thuế.

Qua những bài học kinh nghiệm cho thấy: Ở đâu công tác kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng thì ở đó xuất hiện tiêu cực, nhất là tại các bộ phận cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế, giải quyết các hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế và công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Do đó, nội dung này được Đảng bộ chú trọng và kiểm tra giám sát thường xuyên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quang Thiều

Theo http://www.baoyenbai.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website