Ngành Hậu cần Quân đoàn 4 đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác hậu cần ở binh đoàn chủ lực cơ động, những năm qua, ngành Hậu cần Quân đoàn 4, trước hết là Cục Hậu cần đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn công tác hậu cần đối với các cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần trong triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp về tư tưởng, tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho các nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh Quân đoàn kiểm tra khu tăng gia, sản xuất ở Sư đoàn Bộ binh 9.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận… Nhưng để làm cho đúng thì phải có một chính sách rõ rệt, một tư tưởng thấu suốt”(1) và từ kinh nghiệm thực tiễn rút ra, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần chủ động tham mưu giúp Bộ Tư lệnh Quân đoàn lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác hậu cần và xác định đây là vấn đề quan trọng mang tính quyết định để công tác bảo đảm này ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Theo đó, Cục tích cực phối hợp và chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng hậu cần theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 1228/KH-BQP, ngày 25/4/2022 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đồng thời, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn ban hành chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” theo Chỉ thị số 98/CT-BQP, ngày 10/12/2016 của Bộ Quốc phòng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu thi đua về hậu cần vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác. Tổ chức kiện toàn, duy trì nền nếp, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua ở các cấp. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về việc đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua bằng nhiều hình thức sinh động, hướng mạnh về cơ sở, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, bền bỉ, tinh thần tự lực, tự cường, v.v.

Để công tác bảo đảm hậu cần của Quân đoàn đạt được kết quả cao, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện hậu cần tác chiến, phù hợp với phương án, quyết tâm tác chiến của Tư lệnh Quân đoàn. Theo đó, cùng với duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu về hậu cần, tổ chức quản lý tốt các loại vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định, Cục chỉ đạo hậu cần các đơn vị chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện hậu cần và dự kiến phương án bảo đảm hậu cần cho các tình huống đột xuất, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp xây dựng các kế hoạch hậu cần sát với nhiệm vụ của từng đơn vị; thường xuyên luyện tập theo các phương án tác chiến, nâng cao khả năng cơ động của cơ quan, phân đội hậu cần. Cục yêu cầu việc tổ chức cấp phát, quản lý hàng, tránh để hao hụt, mất mát; duy trì tuần tra, canh gác nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và kho tàng. Việc chuẩn bị vật chất sẵn sàng chiến đấu phải đủ số lượng, chất lượng cao, bao gói gọn gàng, tiện cơ động; kiểm tra, theo dõi chặt chẽ việc tổ chức luân lưu đảo hạt trong các kho dự trữ, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn tham quan khu chăn nuôi tập trung ở Sư đoàn 309.

Theo lời Bác dạy: “… cần kiệm xây dựng quân đội, phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để tự cải thiện mức sống của mình và giảm nhẹ sự đóng góp của đồng bào”(2), ngành Hậu cần Quân đoàn chú trọng nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần thường xuyên, giữ ổn định, bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe bộ đội.  Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần luôn bám sát thực tiễn, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn nhiều chủ trương, biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quan trọng này, gắn với đẩy mạnh phong trào “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” trên cơ sở nêu cao trách nhiệm, tinh thần tận tụy của cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp. Ngành đã chú trọng phát huy sáng kiến, cải tiến chế biến món ăn, làm tốt công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, giá lương thực, thực phẩm thường xuyên biến động theo chiều hướng tăng cao, nguồn cung không ổn định, Cục Hậu cần chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tích cực đổi mới phương thức bảo đảm vật chất theo cơ chế quản lý tài chính mới; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; xã hội hóa một số mặt bảo đảm hậu cần, mở rộng đấu thầu trong mua sắm, tạo nguồn theo quy định. Trong đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm ở thời điểm có lợi, phát huy mặt tích cực của cơ chế thị trường, thế mạnh địa bàn đóng quân. Cục đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn tổ chức thu mua lúa kết hợp với mua gạo nguyên liệu xay xát bảo đảm 100% nhu cầu về gạo cho các đơn vị với chất lượng tốt, giá cả ổn định. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy ý thức “cần, kiệm”, tinh thần “tự lực, tự cường”, triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần. Tích cực xây dựng các mô hình điểm về tăng gia sản xuất tập trung phù hợp với điều kiện thực tế và tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng. Các đơn vị tăng cường đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả các điểm tăng gia sản xuất tập trung, nhất là ở cấp tiểu đoàn theo mô hình “vườn - ao - chuồng - giàn”; đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng; tổ chức trồng trọt theo hướng chuyên canh, thâm canh, xen canh, gối vụ; kết hợp chăn nuôi tập trung với phân tán, nuôi công nghiệp với truyền thống và tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ hiện đại vào tăng gia sản xuất tập trung. Trên nền tảng đó, đẩy mạnh phát triển các trại chăn nuôi tập trung cấp trung đoàn, lữ đoàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo đảm hậu cần của các đơn vị và toàn Quân đoàn một cách bền vững. Nhờ đó, kết quả tăng gia sản xuất của Quân đoàn đều đạt và vượt chỉ tiêu(3). Đi liền với tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội Cục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt phương châm “dự trù đúng, tiếp nhận cụ thể, phân cấp quản lý, cấp phát tận tay”; tổ chức cấp phát quân trang cho lực lượng tân binh tại các địa phương giao quân. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý, hướng dẫn sử dụng, kiểm tra điểm nghiệm, nhất là với đối tượng chiến sĩ mới và các loại quân trang dùng chung, bảo đảm chính quy, thống nhất trong toàn Quân đoàn.

Cùng với đó, Cục tăng cường chỉ đạo ngành Quân y nâng cao chất lượng quản lý, hướng vào việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội từ tuyến cơ sở; tích cực xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học, môi trường xanh, sạch, đẹp. Với các phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Bệnh viện, bệnh xá văn hóa”, hệ thống bệnh xá ở các đơn vị được đầu tư đồng bộ cả về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất. Các đơn vị đã đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ động phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe cho bộ đội. Vì vậy, nhiều năm liền, quân số khỏe của Quân đoàn luôn đạt trên 99%. Mô hình bệnh viện, bệnh xá quân - dân y kết hợp ngày càng phát huy hiệu quả trong khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn. Bệnh viện Quân y 4 đã chủ động phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Long An,… đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đưa các đề tài nghiên cứu ứng dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao. Với thái độ, trách nhiệm, tình cảm “Đến tiếp đón niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”, Bệnh viện Quân y 4 là điểm đến tin cậy của nhân dân khu vực tỉnh Bình Dương, góp phần nâng cao năng lực y tế quốc phòng, xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn. Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đội ngũ y sĩ, bác sĩ của Bệnh viện luôn có mặt kịp thời ở những vùng khó khăn, giúp đỡ các đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn. 05 năm qua, Bệnh viện đã khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 30 nghìn lượt người nghèo, đối tượng chính sách với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng, v.v. Bên cạnh đó, phong trào thi đua của các chuyên ngành khác, như: “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”,... được duy trì thường xuyên, tạo chuyển biến đồng bộ trên tất cả các mặt. Cùng với đầu tư của cấp trên, Ngành chủ động tham mưu cho Quân đoàn huy động nội lực, đẩy mạnh tu bổ doanh trại, chống dột, chống sập, chống sét, cải tạo hệ thống lưới điện, bê tông hóa sân, đường nội bộ, v.v. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đều có khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan, môi trường khang trang, sạch, đẹp; điều kiện sinh hoạt của bộ đội được cải thiện rõ nét.

Với biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, nhiều năm qua, việc học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy của ngành Hậu cần Quân đoàn có bước phát triển mới. Mặc dù nhu cầu bảo đảm hậu cần lớn, yêu cầu cao, tình hình thời tiết, khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khả năng khai thác hậu cần tại chỗ hạn chế, nhưng Ngành đã quy tụ sức mạnh, trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt công tác hậu cần. Chế độ công tác hậu cần từ cơ quan đến đơn vị đi vào nền nếp, chính quy; hoạt động bảo đảm có nhiều đổi mới, sát thực tiễn đơn vị, chất lượng được nâng cao. Hậu cần các cấp đã chủ động chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần thường xuyên, cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Hậu cần Quân đoàn 4 đã trở thành nền nếp, việc làm hằng ngày, là động lực quan trọng, góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Phát huy kết quả đó, thời gian tới, ngành Hậu cần Quân đoàn 4 tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác hậu cần để góp phần xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

_________________       

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 179.

2 - Sđd, tr. 482.

3 - Năm 2023, toàn Quân đoàn tự đảm bảo rau xanh đạt 12,16 kg/người/tháng (101% kế hoạch), thịt xô lọc đạt 35 kg/người/năm, cá đạt 54 kg/người/năm (122% kế hoạch), lãi thu được từ tăng gia sản xuất bình quân 790.000đ/người/năm; 100% đơn vị đạt danh hiệu “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, v.v.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website