Làm theo Bác ở Tp.Thủ Dầu Một: Xác định những nhiệm vụ trọng tâm

Hiệu quả từ việc “Làm theo Bác”

Xác định việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Thành ủy Thủ Dầu Một đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các chi, Đảng bộ cơ sở, để việc học tập và làm theo Bác thật sự đi vào cuộc sống hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW, cán bộ đảng viên và nhân dân TP.Thủ Dầu Một luôn nỗ lực, phấn đấu bằng những việc làm ý nghĩa, cụ thể, thiết thực trên mọi lĩnh vực công tác và trong đời sống hàng ngày. Học tập và làm theo Bác đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tạo động lực để địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

 

 Thành ủy Thủ Dầu Một đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để làm theo Bác hiệu quả

Ông Lê Thanh Long, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy ban hành kịp thời, đầy đủ các kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm; Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 26-9-2019 về “Nhân rộng mô hình làm theo Bác”; kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”...; đồng thời đeo bám, nhắc nhở việc thực hiện viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác...

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo việc thực hiện “Nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện trong toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở”. Đây là nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm

Bà Võ Thị Bạch Yến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết với những kết quả, thành tích đã đạt được, thời gian tới TP.Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình để việc học tập Bác ngày càng hiệu quả. Từng đơn vị, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Theo đó, Thành ủy Thủ Dầu Một xác định chuyên đề năm 2022 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

Căn cứ chuyên đề năm 2022, Thành ủy Thủ Dầu Một xác định những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. Cụ thể, đối với chi ủy Đảng ủy cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2022; lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề năm 2022 để xây dựng kế hoạch “Làm theo Bác” gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), tinh thần Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 03-QĐ/ TU, ngày 12-12-2017 của BTV Tỉnh ủy về “Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp”.

Song song đó, thành phố tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các mô hình mới, đột phá, cách làm hay; tổ chức phát động các phong trào thi đua, hội thi, hội diễn, tọa đàm... về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022: tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên Thủ Dầu Một có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu, là hình ảnh “Người công dân 5 gương mẫu” (Gương mẫu chấp hành pháp luật; ứng xử văn minh lịch sự nơi công cộng; thân thiện, hiếu khách; biết giữ gìn vệ sinh chung; sống có trách nhiệm với cộng đồng...)

Đối với cơ quan, đơn vị, UBND các phường, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với Chỉ thị số 27/ CT-TTg, ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 10/ CT-TTg, ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, Quyết định số 217- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”...

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên làm gương cho quần chúng”, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân.

“…Thời gian tới TP.Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình để việc học tập Bác ngày càng hiệu quả. Từng đơn vị, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra…”.

(Bà Võ Thị Bạch Yến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một)

 


THU THẢO

Theo https://baobinhduong.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website