Lâm Đồng tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác ở tỉnh Lâm Đồng, tháng 8-2019_nguồn: Báo Lâm Đồng

Sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 19-8-2016 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU, ngày 20-9-2016, về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 8-9-2016, của Thủ tướng Chính phủ, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 12-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị được giao. Trong hơn 3 năm, Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã ban hành trên 440 văn bản các loại (trong đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành trên 30 văn bản; cấp huyện ban hành trên 410 văn bản) để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ngoài ra, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước và công tác tuyên truyền, các cấp ủy, địa phương, đơn vị đều có nội dung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hơn 3 năm qua, Lâm Đồng đã đạt được những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

Thứ nhất, tổ chức học tập, quán triệt kịp thời Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên đề hằng năm cho cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, với trên 7.000 lượt đại biểu tham dự tại 16 điểm cầu. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập, quán triệt Chỉ thị và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; học tập chuyên đề năm 2017 gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, chuyên đề năm 2018 gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, chuyên đề năm 2019 gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII...

Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 1.260 lớp cho trên 144.772 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc, tôn giáo… tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và gần 2.250 buổi sinh hoạt chuyên đề (trong đó, tỷ lệ cán bộ chủ chốt các cấp tham gia học tập, quán triệt đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, đảng viên đạt gần 95%). Ngoài ra, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức các lớp, các đợt tuyên truyền cho trên 150 nghìn lượt đoàn viên, hội viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo đưa chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Ngoài việc tham gia học tập trung, các tổ chức cơ sở đảng còn đưa nội dung chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác (theo mẫu chung của tỉnh và Trung ương), trong đó chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ; nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vào cuối năm.

Thứ hai, đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Đồng thời, gắn thực hiện Chỉ thị với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung vận động, huy động mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng, tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức. Qua thực hiện, đã tạo những chuyển biến tích cực trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Việc tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc hơn, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét, chú trọng khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế. Đặc biệt, việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên theo Nghị quyết số 04-NQ/TW đã có sự rõ ràng hơn, nên công tác đấu tranh kịp thời, hiệu quả. Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8-9-2016, của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực; xây dựng các chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở, chấp hành nghiêm thời gian làm việc; quy định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị... Đến nay, các cơ quan, đơn vị khối hành chính nhà nước đã triển khai thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong ba năm 2016 - 2018, phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của các địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhiều vụ, việc nổi cộm, bức xúc ở cơ sở đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, như tình trạng di cư tự do, đòi về làng cũ của đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc tỉnh, lấn chiếm đất rừng, khiếu nại, tố cáo, cải cách thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân…; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục dẫn đầu khu vực Tây Nguyên (năm 2016 đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2017: 22/63, năm 2018: 27/63). Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp, tinh giản bộ máy cán bộ, công chức theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất và đã đạt kết quả tích cực; từ đó, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thứ ba, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, các mô hình mới, cách làm hiệu quả theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức, xây dựng các tiêu chí phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, một số địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, như “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”, “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”, “Kỷ luật tốt, làm việc tốt, tự giác tốt, đánh giá tốt”, “Trung thành, đoàn kết, cần, kiệm, liêm, chính, gương mẫu, đổi mới”, “5 xây, 5 chống”, “5 tiêu chí rèn luyện - 10 tiêu chí hành động”, “21 tiêu chí thực hiện”, “3 trách nhiệm trong công chức, viên chức trẻ”…, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo(1) có sức lan tỏa, đạt kết quả cao, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài ra, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì các mô hình đã được xây dựng trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hiệu nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện khá nhiều mô hình trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn mới…, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ tư, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giáo dục thế hệ trẻ

Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện, với nhiều biện pháp cụ thể, như chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên; quy hoạch, đầu tư các thiết chế văn hóa các cấp; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo địa phương với thanh niên; chỉ đạo tổ chức triển khai tốt hoạt động “Tháng thanh niên”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu niên thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Lâm Đồng làm theo lời Bác” bằng việc duy trì một số mô hình, phong trào thi đua điển hình(2); tổ chức Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội thi hát Quốc ca và đồng diễn “Giai điệu Tổ quốc”; xây dựng và nâng cấp 500 tủ sách “Thanh niên làm theo lời Bác...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn giáo dục công dân trong các trường học; tổ chức các buổi nghe nói chuyện về truyền thống nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, các hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi về Đảng, Bác Hồ…, thu hút trên trăm nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gương các anh hùng liệt sĩ... Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu niên giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện bản thân, xác định cho mình động cơ và mục tiêu phấn đấu đúng đắn; tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc, thiếu lành mạnh xâm nhập vào học đường.

Thứ năm, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, xem đây là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã xác định nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm…

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số nội dung đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác trong giai đoạn 2016 - 2021, như: Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở. Xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”, cán bộ, công chức, viên chức “Liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân”. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng lề lối, tác phong trong công việc, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tuỵ phục vụ lợi ích nhân dân; có đạo đức, lối sống trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, cục bộ. Xác định việc thực hiện những nội dung nêu trên là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Trong hai năm 2018 và 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xác định một số nội dung đột phá: Chú trọng cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống nhũng nhiễu, tham nhũng, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, hạn chế tối đa các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, phá rừng... Thực hiện phương châm “Đổi mới mạnh mẽ; chủ động, sáng tạo; quyết liệt, hiệu quả”.

Theo đó, trong hai năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ.

Để chuyển hóa những nội dung đột phá trở thành phương châm hành động, trong hai năm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh hạn chế tối đa những cuộc làm việc với hình thức hội nghị, trực tiếp xuống cơ sở và gặp gỡ người dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Việc làm đó đã trở thành hành động mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh và các địa phương. Từ đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt của đời sống xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên.

***

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao, sớm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Chú trọng xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, xác định rõ những nội dung đột phá cần thực hiện trong từng năm. Trong đó, chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị; chủ động rà soát những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, chú trọng việc đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, tôn trọng nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng các cấp ủy trong sạch, vững mạnh, bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở “liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”.

Ba là, tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", một số tác tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đạo đức cách mạng” (năm 1958), “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (năm 1969) và “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” (năm 1969); đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bốn là, chỉ đạo xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo Bác, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân và Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Năm là, thực hiện tốt các phong trào thi đua làm theo Bác ở các cấp, các ngành, theo từng lĩnh vực...; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi và phong trào thi đua khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu”. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bình xét thi đua - khen thưởng trong các khối thi đua.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tiếng dân tộc thiểu số (Cơ-ho, Chu-ru...) trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Tiếp tục duy trì và tổ chức chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ 2 hằng tuần tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh một cách thiết thực và hiệu quả.

Bảy là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn tỉnh./.

--------------------------------------------

(1) Như “Ngày Chủ nhật vì môi trường”, “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”.  “Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không rãi giấy, vàng mã khi đưa tang”, “ Khu dân cư có đường thôn, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp và xây dựng hội viên văn hóa tiên tiến”, “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận thôn”, “Xây dựng điển hình khu dân cư không có tội phạm, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Xoay nhanh vòng vốn tiết kiệm thời gian”, “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Tổ thu gom rác thải”, “Tuyến đường hoa cỏ dại”, “Ngày thứ 7 vì dân”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ tập quán lạc hậu”

(2) Như thực hiện mô hình “Những việc nên làm - không nên làm của người cán bộ, đoàn viên”; tổ chức phong trào “Tuổi trẻ thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới”; phát động cán bộ, đoàn viên công chức từ tỉnh đến cơ sở mặc áo xanh thanh niên vào ngày thứ 2 đầu tuần gắn với phong trào “3 trách nhiệm” của đoàn viên, thanh niên công chức trẻ; duy trì hoạt động “Tủ sách Bác Hồ với thanh niên”, “Tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi” trong các trường học; thực hiện mô hình “Sổ vàng tuổi trẻ làm theo lời Bác; tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Đông Hải

Theo http://www.tapchicongsan.org.vn


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website