Hội nghị triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023

Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng, Phó Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh, các ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số tổ chức hội; Cán bộ, đảng viên, chuyên viên các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh…

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh. Ảnh: Khánh Chi

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”. Nội dung chuyên đề gồm 3 phần: Khái quát về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa, con người; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa, con người, hướng tới xây dựng Hà Nam phát triển bền vững.

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt tới các đại biểu thông tin của chuyên đề.

Trong đó, đã đề cập cụ thể về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, về đạo đức, xây dựng con người mới; Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Sự cần thiết xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững; Kết quả của việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững...

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023
Đảng viên Chi bộ 8 phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý học tập chuyên đề qua hình thức truyền hình trực tiếp. Ảnh: Chu Uyên

Một số giải pháp chủ yếu trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững được xác định: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá, thể thao và du lịch trong đời sống xã hội. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa; Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt Chương trình, Đề án đã được phê duyệt; Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng nhân lực du lịch, hướng dẫn viên thể thao cơ sở, cộng tác viên gia đình ở cơ sở, lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao. Có chính sách thu hút nhân tài, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao; Đẩy mạnh công tác xã hội hoá văn hoá, thể thao, du lịch. Hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh và cơ sở. Khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao công lập. Thành lập, kiện toàn và phát huy vai trò của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao, du lịch. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch; Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách về mức hưởng thụ văn hoá, thể thao giữa các khu vực. Tăng cường hoạt động liên doanh, liên kết, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, các tổ chức trong và ngoài nước về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023
Cán bộ, đảng viên Công an thành phố Phủ Lý tổ chức học tập chuyên đề tại đơn vị.

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững nhằm vận dụng tư tưởng, quan điểm Hồ Chí Minh trong kế thừa, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc và mang bản sắc, đặc trưng Hà Nam, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Thực hiện tốt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững” là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33 ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Do đó, cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của văn hoá, con người đối với phát triển kinh tế - xã hội. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, nét đặc trưng tốt đẹp của văn hoá, con người Hà Nam.

Để học tập, làm theo và nêu gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân cần phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững. Các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững đảm bảo cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng.

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023
Lãnh đạo Thị ủy Duy Tiên phát biểu hưởng ứng.

Trong khuôn khổ hội nghị, sau truyền đạt nội dung chuyên đề của PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên đã phát biểu hưởng ứng với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, thưc hiện Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn thị xã”.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Qua đó để việc học tập chuyên đề năm 2023 thật sự hiệu quả, có nhiều điểm sáng, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website