Học tập và làm theo Bác ở Trung đoàn 228

Trung đoàn Pháo phòng không 228 - Đoàn Hàm Rồng1 ra đời xuất phát từ đòi hỏi cấp thiết là, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, chiến đấu dũng cảm, chiến thắng vẻ vang, lập được nhiều thành tích xuất sắc, xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết gắn bó, bám trụ kiên cường, cơ động quyết thắng”, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú. Đặc biệt, giai đoạn từ năm 1965 đến 1975, tham gia chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) là thời gian sôi động, hào hùng, gian khổ, ác liệt và vẻ vang nhất của Trung đoàn. Với thành tích xuất sắc trong chiến đấu, công tác, nhất là thành tích: đánh 921 trận, bắn rơi 120 máy bay Mỹ, có 27 chiếc rơi tại chỗ, Trung đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1978) và nhiều phần thưởng cao quý.

 Hiện nay, Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời cùng các mục tiêu trọng yếu ở phía Bắc - Đông Bắc của Tổ quốc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn bám sát sự chỉ đạo của trên, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Đơn vị, địa bàn,... tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng, nhằm phát huy truyền thống, tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, chiến sĩ.

Huấn luyện làm chủ, khai thác, sử dụng hiệu quả trang bị mới được biên chế

Để việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Theo đó, Trung đoàn tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề, tác phẩm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lấy những hình ảnh, nội dung Bác Hồ ân cần đến thăm, động viên Bộ đội Phòng không trong kháng chiến chống Mỹ để tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn thấm nhuần tư tưởng, tấm gương của Bác, tự hào về truyền thống của Quân đội, Quân chủng, Đơn vị. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề; thông qua diễn đàn, tọa đàm và sinh hoạt của các tổ chức; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh nội bộ và các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Qua đó, tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, trọng tâm của công tác tuyên truyền, giáo dục được Trung đoàn hướng vào nâng cao nhận thức và thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên; kiên quyết, kiên trì khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau tự phê bình và phê bình, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đơn vị.

 Đẩy mạnh học tập, làm theo Bác vào xây dựng cấp ủy, Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ là nội dung quan trọng, được Đảng ủy Trung đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thấm nhuần lời Bác dạy: “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt. Muốn đảng viên tốt thì chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí”2, các cấp ủy, chi bộ tập trung thực hiện tốt nội dung xây dựng “Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 mẫu mực”3 và đột phá về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện sát thực tế, tính khả thi cao; từng cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sát chức trách, nhiệm vụ được giao; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng, nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tổ chức. Nội dung gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm. Các cấp ủy, chi bộ duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt, lãnh đạo của Đảng; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, nhất là các mặt công tác trọng yếu; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Yêu cầu đặt ra với cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp là phải thể hiện rõ phẩm chất luôn kiên định vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, trước hết; quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát, thật sự là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chống cục bộ địa phương, bè phái. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

 Hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện rõ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn. Là đơn vị phòng không, nên yêu cầu canh trực, quản lý, bảo vệ vùng trời hiện nay đặt ra yêu cầu cao, trong khi điều kiện thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, vũ khí, trang bị kỹ thuật cơ bản thế hệ cũ, qua sử dụng nhiều năm đã xuống cấp, v.v. Học tập, làm theo tấm gương của Bác, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện theo đúng kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu, nội dung chương trình, thời gian huấn luyện, đảm bảo sát thực tế chiến đấu và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; gắn huấn luyện tập trung với tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, chiến sĩ. Đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ phân đội luôn sâu sát, thường xuyên kiểm tra, bám nắm trận địa, kịp thời động viên bộ đội trong các ca trực, kíp trực, nhất là những ngày cao điểm, thời tiết khắc nghiệt, bảo đảm cho đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Đồng thời, nắm vững phương châm, quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp trong huấn luyện, vận dụng cụ thể hoá vào kế hoạch huấn luyện hằng năm. Làm theo lời Bác: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, Trung đoàn đã phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, với nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả, tiêu biểu, như: “Trận địa thanh niên”, “Khẩu đội điểm giỏi”, v.v. Cùng với đó, Trung đoàn đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, phong trào của các cấp, ngành, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong những năm qua, quân số huấn luyện thường xuyên đạt từ 98,5% - 99,5%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 85,5% - 87,2% khá, giỏi, 35,8% - 37,5% giỏi; tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đạt giỏi và đạt nhiều giải cao4.

 Học tập, làm theo Bác, Trung đoàn luôn nêu cao tinh thần cần, kiệm, tự lực tự cường, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” bằng chương trình, hành động cụ thể, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường quản lý cơ sở vật chất, thực hiện nghiêm các quy định về tài chính, thường xuyên bảo đảm đúng, đủ lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu và luân phiên đổi hạt theo quy định. Quản lý chặt chẽ, sử dụng xăng dầu, điện, nước đúng mục đích cho các nhiệm vụ. Duy trì tốt chế độ kinh tế công khai, đảm bảo tiêu chuẩn của bộ đội; giữ vững 100% bếp đạt “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn đảm bảo kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Đơn vị.

 Nhờ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 228 luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mặt công tác, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đây là cơ sở để Trung đoàn tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

_____________

1 - Ngày 21/3/1958, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Nghị định thành lập 04 trung đoàn pháo cao xạ dã chiến mới với phiên hiệu 218, 224, 214 và 228. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của Trung đoàn Pháo phòng không 228, Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không - Không quân.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 101.

3 - Chi bộ 4 tốt: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tốt; nền nếp, chất lượng sinh hoạt tốt; quản lý, rèn luyện đảng viên tốt; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt. Đảng viên 5 mẫu mực: tư tưởng, chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức, kỷ luật; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; phương pháp, tác phong công tác.

4 - Năm 2020, tham gia diễn tập “DT-20” hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung đoàn, Đại đội 32 được Quân chủng tặng Bằng khen, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện Giỏi”. Năm 2021, tham gia diễn tập CH-TM một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực miền Bắc do Quân chủng tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tư lệnh Quân chủng tặng Bằng khen. Năm 2022, tham gia diễn tập, bắn đạn thật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 kíp chiến đấu được Quân chủng tặng Cờ Phân đội bắn Xuất sắc, 01 kíp chiến đấu được tặng Bằng khen; Trung đoàn được tăng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website