Hạ Lang giáo dục truyền thống cách mạng gắn với học và làm theo Bác

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ được huyện Hạ Lang đẩy mạnh.

Bí thư Huyện ủy Hạ Lang Vũ Khắc Quang cho biết: Huyện tổ chức các chương trình, hoạt động để khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, nêu gương người tốt việc tốt, các bài viết về truyền thống lịch sử văn hóa, phong tục, tập quán địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó, chỉ đạo thành lập Trang thông tin Hạ Lang trên mạng xã hội (facebook, zalo) để thường xuyên đăng tải các hoạt động chính trị của địa phương, các ngày kỷ niệm của địa phương, gương người tốt việc tốt, di tích lịch sử của địa phương… để nhân dân theo dõi. Tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc, từ đó, người dân tự nguyện hiến đất, góp công, sẵn sàng đóng góp vật chất và tinh thần ca ngợi về quê hương, di tích lịch sử, các làn điệu dân ca, làng nghề truyền thống của địa phương trên các trang cá nhân.

Huyện chỉ đạo quyết liệt thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 25/6/2021 về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 - 2025, liên kết với các trung tâm xuất bản, các trường đại học, các chuyên gia là lãnh đạo địa phương qua các thế hệ hỗ trợ công tác biên soạn, xây dựng cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương; sưu tầm, biên soạn, biên niên sự kiện, mỗi địa phương có một nét lịch sử khác nhau tạo nên nét riêng có ở bố cục lịch sử Đảng bộ địa phương.

Xác định các nội dung trọng tâm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người dân về truyền thống quê hương, mục tiêu để người dân hiểu rõ, tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của dân tộc, tiềm năng, lợi thế địa phương, Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản và tổ chức nhiều hội nghị thông tin tuyên truyền về các kỳ đại hội Đảng, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nổi bật là triển khai Kế hoạch số 43-KH/HU, ngày 14/7/2021 của Huyện ủy về thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU, ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng năm 2021; Công văn số 304-CV/HU, ngày 12/8/2021 của Huyện ủy về việc xây dựng báo cáo kiểm tra việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác khoa giáo thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (có nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU); Công văn số 46-CV/BTGHU, ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về đôn đốc, hướng dẫn triển khai một số nội dung thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU năm 2021; triển khai học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quê hương, tuyên truyền về các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các lễ hội đầu xuân, lễ hội “lồng tồng”; giá trị di sản văn hóa, các danh lam, thắng cảnh, di tích quốc gia đặc biệt; tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh, tiềm năng du lịch, con người Cao Bằng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Từ năm 2021 đến nay, huyện hoàn thành xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Thắng Lợi, giai đoạn 1930 - 2020; tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021; các tổ chức cơ sở đảng tổ chức tuyên truyền về truyền thống quê hương cách mạng trong các buổi sinh hoạt của chi bộ thường kỳ, tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan di tích lịch sử cách mạng…

Với quan điểm phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc, huyện xác định giá trị đặc trưng, riêng biệt từ các di tích lịch sử trên địa bàn huyện đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh xếp hạng, tiêu biểu như: Bia chùa Sùng Phúc tại thị trấn Thanh Nhật, Đền thờ Tô Thị Hoạn, xã Đồng Loan, Đồn Pháp tại xã Lý Quốc… và các phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca lượn Then, Phong Slư, Nài Sli, Hà Lều, múa rồng… Từ đó, tập trung đẩy mạnh quảng bá về hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, truyền thống quê hương, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huyện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn như: xây dựng phóng sự tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện; tuyên truyền cổ động trực quan, xe lưu động; Cuộc thi ảnh “Hạ Lang - Vẻ đẹp tiềm ẩn” trên mạng xã hội Facebook..

Chị Nông Thị Nhâm, xã Vinh Quý cho biết: Được các cấp tuyên truyền và xem thông tin trên các trang mạng xã hội tuyên truyền về lịch sử, truyền thống quê hương, tôi thấy càng thêm yêu quê hương mình, bản thân tôi và gia đình tích cực lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời động viên con cái học tập tốt để góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án số 19-ĐA/TU, thời gian tới, huyện đưa nội dung công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống vào chương trình sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU, qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống cách mạng của quê hương. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước nhằm mục tiêu xây dựng huyện Hạ Lang ngày càng phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website