Đảng bộ xã Xuân Lai thi đua làm theo lời Bác

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lai - Trịnh Xuân Chiến cho biết: Sau nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Xuân Lai đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trong đó, điểm nhấn là Đảng bộ xã 3 năm liên tục đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được kết quả đó, một trong những nội dung được quan tâm thực hiện đó là gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống.

Đảng bộ xã chỉ đạo triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại, giảm dần tỷ trọng sản xuất nông nghiệp; tăng cường xây dựng thương hiệu làng nghề tre trúc. Đến nay, toàn xã có 921 hộ gia đình làm nghề tre trúc, may và dịch vụ khác, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 65 triệu đồng/người/năm 2023; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,85%. Địa phương huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Định Cương, Vàng Thôn; cải tạo, nâng cấp các trường học; nâng cấp đường giao thông thôn Xuân Lai; triển khai lập hồ sơ, khảo sát thiết kế, đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng 5 nhà văn hóa...

 

 Diện mạo Nông thôn mới xã Xuân Lai hôm nay.

Trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các tiêu chí; vận động gia đình, người thân và nhân dân cùng tham gia. Từ tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận, chung tay thực hiện, nhất là trong việc chấp hành đền bù, giải tỏa xây dựng các công trình. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Thực hành tiết kiệm theo lời Bác”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”...

Đảng bộ xã luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, người dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức hội nghị học tập chuyên đề hằng năm; lồng ghép trong hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể hay tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ cơ sở,... cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình trong học tập và làm theo Bác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ xã tập trung đẩy mạnh thực hiện việc học và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập và làm theo; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với kiểm điểm trách nhiệm, bình xét, phân loại cuối năm. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu; liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ trên quê hương anh hùng, ông Trần Văn Tiến, Trưởng thôn Vàng Thôn bảo rằng: “Mấy năm trở lại đây, xã được các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện nên các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư, phát triển. Trụ sở làm việc của xã, nhà văn hóa các thôn, trường học, nhiều tuyến đường được tu sửa, xây mới… tạo điều kiện thuận lợi cho công tác và sinh hoạt của cán bộ và nhân dân. Kinh tế phát triển khá mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao”.

Những kết quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại xã Xuân Lai ngày càng trong sạch, vững mạnh. Vai trò lãnh đạo của Đảng và đảng viên được nâng cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website