Đảng bộ xã Lương Sơn học Bác bằng việc “tự soi, tự sửa”

 Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn trao đổi với cán bộ, đảng viên thôn Lương Thịnh về chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với tinh thần “tự soi, tự sửa”, cuối năm 2021, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Sơn đã nghiêm túc kiểm điểm chỉ ra 4 hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ việc nhận diện những hạn chế, khuyết điểm để “tự sửa”, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã họp bàn và thống nhất kế hoạch khắc phục. Một trong số những hạn chế, khuyết điểm được Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Sơn chỉ ra là kinh tế tuy có bước phát triển nhưng chưa ổn định, hiệu quả, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích chưa cao, sản xuất của Nhân dân còn manh mún.

Với tinh thần “tự sửa”, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển sản xuất. Bám sát nghị quyết, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị, các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên đồng đất. Trong năm 2022, Nhân dân xã Lương Sơn đã thực hiện tích tụ được 30 ha đất để sản xuất lâm nghiệp. Đồng thời, chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả ứng dụng khoa học công nghệ, như: mô hình trồng dưa vàng trong nhà lưới tại các thôn Minh Quang, Ngọc Sơn và Trung Thành với quy mô 1,5 ha; mô hình trồng cây dược liệu tại thôn Lương Thịnh với quy mô 10 ha; mô hình trồng bưởi, cam tập trung tại các thôn Trung Thành, Ngọc Thượng, Ngọc Sơn, Minh Quang với quy mô dưới 1 ha. Đến nay, toàn xã có hơn 2 ha dưa vàng trong nhà lưới và 10 ha bưởi đem lại thu nhập cho người dân hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, xã Lương Sơn cũng khuyến khích Nhân dân duy trì diện tích cây mía với hơn 525 ha và cây keo với khoảng 2.700 ha. Đây vừa là các cây chủ lực, vừa là các cây xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao đã tạo ra cho xã Lương Sơn những sản phẩm chất lượng được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đẩy mạnh sản xuất nên giá trị kinh tế ngành nông nghiệp của xã năm 2022 đạt 200,473 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2021; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,18 triệu đồng.

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Trọng Năm, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng bộ xã Lương Sơn hiện có 12 chi bộ, với 272 đảng viên đang sinh hoạt. Trong đó có 7 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ cơ quan, đơn vị và trường học. Xác định việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của địa phương, Đảng ủy xã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kế hoạch hằng năm của các cấp ủy, để triển khai thực hiện gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai quán triệt, học tập và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”; chuyên đề toàn khóa của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX về “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Thường Xuân đến năm 2025 thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, trước năm 2030 đạt chuẩn huyện nông thôn mới” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn xã.

Đi liền với đó, cấp ủy đảng từ xã đến thôn đều đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bởi vậy, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể, từng cán bộ, đảng viên, gắn với tinh thần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Hàng năm, 100% cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy viên và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đăng ký việc làm theo Bác. Trong đó chú trọng đến việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và nội dung tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Việc đăng ký làm theo Bác của tập thể cấp ủy và bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị làm gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân noi theo. Kết quả trong 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, xã Lương Sơn đã có 8 tập thể, 8 mô hình học tập và làm theo Bác; tỷ lệ cán bộ, đảng viên đăng ký tham gia đạt gần 100%.

Với tinh thần “Tự soi, tự sửa", năm 2023, Đảng ủy xã Lương Sơn đã và đang tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, gắn với tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 25 ha; triển khai thực hiện các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa hộ gia đình, doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ, phấn đấu giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2023 đạt 70 triệu đồng. Cùng với tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, xã Lương Sơn còn tích cực tiếp cận các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhằm tạo tiền đề vững chắc cho quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh và bền vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website