Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình: Lan tỏa việc học tập và làm theo gương Bác​

 Lực lượng vũ trang ĐBQS tỉnh làm đường xây dựng mô hình “Làng, bản Văn hóa - Quốc phòng”

Làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thực chất

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực.

Cụ thể, Đảng ủy đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Đảng ủy Quân khu 3 tỉnh Hòa bình về học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các Đảng ủy, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cơ sở …đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc học tập và làm theo gương Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập, làm theo gương Bác gắn với cam kết, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Trong thời gian qua, Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các Đảng bộ, chi bộ; chỉ đạo các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch, tiến hành khắc phục những hạn chế khuyết điểm qua kiểm điểm hàng năm; triệt để khắc phục những nội dung hoạt động kém hiệu quả, chưa sát thực tế và những biểu hiện, tư tưởng “trung bình chủ nghĩa” thiếu phấn đấu rèn luyện, trông chờ ỷ lại vào đồng chí, đồng đội…Việc học tập và làm theo gương Bác được thực hiện theo phương châm: trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều bằng những hành động và việc làm cụ thể; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các Đảng bộ, Chi bộ trong đó tập trung nâng cao năng lực cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở đơn vị; nêu cao tính đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt; cán bộ, đảng viên nêu gương về lời nói và việc làm, nêu gương về phong cách làm việc thực hiện dân chủ, sâu sát, gần gũi quần chúng; duy trì thực hiện nghiêm việc xây dựng nề nếp chính quy, kỷ luật gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy đã lựa chọn các vấn đề trọng tâm, tập trung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Đột phá nâng cao năng lực, trình độ, chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực, tác phong, kỹ năng tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Trên cơ sở đó, việc phê duyệt, bình giảng, hội giảng trước khi huấn luyện được tổ chức chặt chẽ; 100% cán bộ các cấp huấn luyện được theo phân cấp: chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, mô hình, học cụ, thao trường bãi tập, giáo án, bài giảng. Tổ chức huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng các đối tượng bảo đảm hoàn thành nội dung, chương trình, an toàn tuyệt đối; kết quả 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi. Các cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị chu đảo về mọi mặt, tham gia đạt kết quả cao nhất và được cấp trên đánh giá cao.

 

 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.

Đặc biệt, nhằm quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cấp trên, các cán bộ, chiến sĩ đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều cách làm sáng tạo đã huy động mọi nguồn lực, động viên cán bộ, chiến sĩ và doanh nghiệp tích cực tham gia với nhiều công trình, sản phẩm cụ thể; thành các chỉ tiêu về đích trong xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá về việc triển khai Chỉ thị số 05 trong 5 năm qua, đồng chí Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết: Việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy đặc biệt coi trọng

Việc học tập và làm theo gương Bác trong Đảng ủy đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đảng bộ. Qua đó đã có nhiều mô hình, điển hình của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác như: Mô hình xây dựng “Làng, bản Văn hóa –Quốc phòng”,  mô hình “5 quản 3 giữ”, mô hình “Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo”, mô hình “Mỗi ngày học tập một lời Bác Hồ dạy”, mô hình “Tự soi, tự sửa”, mô hình “Tăng gia sản xuất cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội”…

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ được triển khai toàn diện, một số chương trình, việc làm nổi bật của các đơn vị là điểm sáng được nhận rộng…Những việc làm trên có tác dụng tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu nền nếp. Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu xuất sắc đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.

 

 ĐBQS tỉnh tặng quà cho các em học sinh nghèo theo mô hình "Đỡ đầu cho học sinh nghèo vượt khó".

Phát huy truyền thống, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ"

Theo đánh giá của ĐBQS tỉnh Hòa Bình, trong 5 năm qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ".

Qua đó, các cấp ủy đảng nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW. Từ đó, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương.

Trên tinh thần đó, đồng chí Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình khẳng định, tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  trong thời gian tới, ĐBQS tỉnh sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo, xác định các giải pháp, cách làm thiết thực, sát với tình hình thực tiễn đơn vị.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, học tập bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương đề xuất khen thưởng những gương điển hình, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ ba, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Thường xuyên gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém, giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vấn đề nổi cộm, phức tạp của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ  trong sạch vững mạnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ.

Thứ tư, từng cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện, lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện  đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, đạo đức cách mạng, gắn với kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chuẩn trong bình xét, thi đua, khe thường, đánh giá chất lượng đảng viên và nhận xét cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp hàng năm./.

 Bích Liên

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website