Đảng bộ huyện U Minh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

 Huyện U Minh biểu dương những cá nhân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020.

Đảng bộ đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động,... phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/HU, về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Ở cấp cơ sở, căn cứ Kế hoạch của Huyện ủy, các đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, đồng thời giám sát việc thảo luận, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Việc học tập các nghị quyết của Đảng được Huyện ủy lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc, chất lượng; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập luôn đạt hơn 95%. Nhiệm kỳ 2015- 2020, cấp ủy các cấp đã tổ chức 238 cuộc hội nghị, với 19.847 lượt đại biểu tham dự triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tổ chức gần 2.000 cuộc học tập, quán triệt, triển khai thông qua các hình thức tổ chức hội nghị, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt hội, cơ quan, đơn vị, với hơn 120.000 lượt người tham dự.

Sau học tập, quán triệt, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác và trong sinh hoạt hằng ngày. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên được lan tỏa. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu địa phương, đơn vị luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong công tác; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05, Huyện ủy phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác tại các đảng bộ xã, thị trấn. Các đồng chí Huyện ủy viên phải  tham dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm, địa bàn khu dân cư. Từ năm 2017 đến năm 2020, các đồng chí Huyện ủy viên đã tham dự sinh hoạt ở các chi bộ ấp, khóm, khu dân cư được 230 lượt; riêng đồng chí Bí thư Huyện ủy có trên 20 cuộc dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Từ khi phân công cấp ủy cấp trên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở đến nay, chất lượng sinh hoạt ở chi bộ được nâng lên, đi vào nền nếp, khắc phục tình trạng sinh hoạt đơn điệu, qua loa, nhất là loại hình chi bộ ở các ấp, khóm.

Lãnh đạo Huyện ủy U Minh trong buổi sinh hoạt cùng Chi bộ ấp 12, xã Khánh Lâm.

Ngoài việc cử các cấp ủy viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tổ chức thành công nhiều buổi đối thoại trực tiếp theo định kỳ, giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với chi bộ, chính quyền và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm trên địa bàn. Theo đó tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại lãnh đạo huyện đã tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết được từ cơ sở, phản ánh thẳng thắn, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, trật tự; xây dựng nông thôn mới; những vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kể cả các chế độ chính sách có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở; những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của người dân. Trên tinh thần tôn trọng, cầu thị, nghiêm túc tiếp thu ý kiến phản ánh và tham đóng góp của cơ sở, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các ngành và chính quyền địa phương giải đáp, xử lý các vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân đã kiến nghị, giúp cho cơ sở nhất là ấp, khóm có thêm điều kiện thuận lợi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đối thoại, Huyện ủy nắm bắt nhanh những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 208 tổ chức đảng và 182 đảng viên; trong đó BTV Huyện ủy kiểm tra 61 tổ chức đảng và 20 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 147 tổ chức đảng và 162 đảng viên. Giám sát 352 tổ chức đảng và 262 đảng viên; riêng BTV Huyện ủy giám sát 66 tổ chức đảng và 49 đảng viên; đảng ủy cơ sở giám sát 286 tổ chức đảng và 213 đảng viên. Trong kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Huyện ủy đã kiểm tra 18 tổ chức đảng, (trong đó 13 đảng ủy, 5 chi bộ cơ sở); qua kiểm tra có 16 tổ chức đảng thực hiện tốt, 2 tổ chức đảng chưa tốt, đề nghị rút kinh nghiệ

Cùng với tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy hằng năm đều tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đây là dịp để các ngành, các cấp tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức những giá trị lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Năm 2020, Huyện ủy tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 51 năm thực hiện Di chúc của Bác; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về quê hương U Minh qua 40 năm xây dựng và phát triển. Theo đó, mỗi đảng bộ tham gia viết ít nhất 5 bài, các chi bộ trực thuộc Huyện ủy viết ít nhất 1 bài tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với Ban Biên tập Báo Cà Mau thực hiện Chuyên trang huyện U Minh trên Báo Cà Mau mỗi tháng 2 kỳ để tuyên truyền về phát triển kinh tế, xã hội, gương người tốt, việc tốt, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh…

Qua các phong trào thi đua đã kịp thời cổ vũ, động viên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất nội bộ, lấy việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp làm thước đo đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân ở mỗi cơ quan, đơn vị; đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, ra sức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Trọng Thành

 Theo https://ubkttw.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website