Đảng bộ huyện Lục Yên: "05" thấm sâu, lan tỏa

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân.

Trong đó, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành nghiêm túc thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Việc thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị được tập trung chỉ đạo giải quyết quyết liệt. Việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức chặt chẽ hiệu quả.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, nền nếp trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Các mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng và đến nay, toàn huyện có 198 mô hình tập thể, 106 mô hình cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên chia sẻ: trong thực hiện Chỉ thị 05, Lục Yên xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã cụ thể hóa bằng văn bản của cấp mình để tổ chức triển khai, thực hiện bám sát chỉ đạo của Huyện ủy phù hợp với thực tế của địa phương; UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện gắn với các hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; từ đó, phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân gắn việc học tập và làm theo Bác với việc xây dựng, thực hiện các mô hình điển hình, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là Phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; Phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu”; Phong trào "Thanh niên tình nguyện”. Có thể nói, trong thực hiện Chỉ thị 05, huyện Lục Yên đã chú trọng tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua mạng xã hội; thông qua các hội nghị.

Đặc biệt, trong tuyên truyền, đã tổ chức thành công Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ và những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... làm cho Chỉ thị 05 thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quang Thiều

Theo http://www.baoyenbai.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website