Đắk Nông: Nhiệm vụ trọng tâm, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Chuyển biến về nhận thức

Trên cơ sở kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01 và Chuyên đề toàn khóa được cấp ủy đảng các cấp triển khai thực hiện gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Cụ thể, toàn tỉnh tổ chức 9 điểm cầu kết nối hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01 và Chuyên đề toàn khóa do Trung ương tổ chức, với 690 đại biểu tham dự. Ở cấp huyện và cấp cơ sở tổ chức 37 hội nghị học tập, quán triệt cho hơn 23.000 cán bộ, đảng viên và nhiều đợt tuyên truyền cho quần chúng, đoàn viên, hội viên.

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã có sự đổi mới trong tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức khác nhau như: hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, qua các trang mạng xã hội và kết hợp tự nghiên cứu.

 

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2022 được kết nối theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu là huyện ủy, thành ủy trực thuộc

Nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ

Xác định việc thực hiện Kết luận số 01 là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, cấp ủy các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, cấp mình. Việc học tập và làm theo được gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương. Nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được thực hiện có hiệu quả như: phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh như “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Camera an ninh”, “Hiến đất làm đường, các công trình công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”… Các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước cải thiện. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường củng cố.

Điều đáng ghi nhận, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên có trách nhiệm thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Trong đó, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau.

Kết quả từ thực tế qua 1 năm thực hiện Kết luận 01 là cơ sở, tiền đề để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao nhận thức, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên tiếp tục xây dựng ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website