Đắk Nông đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Theo kế hoạch, Chuyên đề năm 2024 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII”.

Kế hoạch yêu cầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về quản lý hành chính, tác phong và lề lối làm việc trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, xây dựng tác phong làm việc khoa học hiệu quả là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị.

 

 Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 27 ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành và địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức học tập, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

Các đơn vị liên quan, nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới” làm cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện.

Công tác tuyên truyền cần tổ chức sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và Nhân dân về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và Chuyên đề năm 2024 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP. Gia Nghĩa tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2024 sát với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn từ 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website