Cao Lãnh nâng cao chất lượng thực hiện “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác”

Sáng tạo từ thực tiễn

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng ta luôn quan tâm chú trọng, đặc biệt từ năm 2006, với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Từ đó đến nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tích cực triển khai các hoạt động học và làm theo Bác, mỗi giai đoạn có sự thay đổi cho phù hợp tình hình thực tiễn. Đối với huyện Cao Lãnh, việc học và làm theo Bác luôn được các cấp ủy quan tâm, chú trọng, tìm giải pháp để đạt kết quả cao nhất.

 Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh năm 2022

Nhằm cụ thể hoá việc thực hiện bản cam kết của đảng viên trong học tập và làm theo Bác, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên về tư tưởng, đạo đức, lối sống và thực thi nhiệm vụ được giao, năm 2015, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cao Lãnh đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng mô hình “Sổ tay cán bộ, đảng viên làm theo gương Bác” thí điểm đối với 168 đảng viên, trên 07 đơn vị. Sổ tay xoay quanh 07 nội dung theo Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đến năm 2017, để phù hợp tình hình mới, nhất là cập nhật nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, huyện đã điều chỉnh, bổ sung và thiết kế thành mẫu mới, đổi tên thành “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác”.

Sổ tay được thiết kế gồm 3 phần, phần đầu là những lời dạy của Bác về đạo đức cán bộ; phần thứ hai là các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); phần thứ ba là nội dung tự soi rọi của đảng viên và nhận xét đánh giá của chi uỷ chi bộ từng tháng. Việc thực hiện Sổ tay được triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Huyện, với 46/46 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, có 5.631/5.631 đảng viên, đạt tỷ lệ 100%.

Thực hiện “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác”, đảng viên huyện Cao Lãnh phải tự soi rọi chính mình, tự phê bình và phê bình thường xuyên, cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vai trò  nêu gương của cán bộ, đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ, cơ quan, đơn vị. Trước cuộc họp Chi bộ, căn cứ vào kết quả đảng viên tự nhận xét, chi uỷ chi bộ nhận xét, đánh giá những đảng viên còn hạn chế, thiếu sót trên tinh thần xây dựng, nhắc nhở khắc phục, ngăn ngừa vi phạm và đề xuất biểu dương đảng viên tiêu biểu. Trong cuộc họp chi bộ, Bí thư báo cáo tóm tắt những đảng viên còn hạn chế, thiếu sót để chi bộ thảo luận góp ý, định hướng giải pháp khắc phục và biểu dương đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng.

Đồng chí Lê Chí Thiện – Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh cho biết, khi bắt đầu triển khai thực hiện mô hình, Huyện ủy chỉ coi đó là giải pháp để triển khai thực hiện có hiu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII). Sau khi sơ kết đánh giá, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy việc thực hiện “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác” đã kết hợp được cả công tác tư tưởng qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác tự phê bình, phê bình và thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đảng viên tại chi bộ, nâng cao chất lượng các cuộc họp chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; các đảng viên luôn có ý thức rèn luyện, "tự soi", "tự sửa", khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Mặt khác, giúp cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị có cái nhìn toàn diện, sâu sát, kịp thời phát hiện thiếu sót, vi phạm để đóng góp xây dựng, có biện pháp lãnh đạo khắc phục, điều chỉnh, ngăn ngừa, góp phần thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng trên cả 03 mặt là tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát.

Nâng cao hiệu quả “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác”

Các chuyên đề học và làm theo Bác của huyện Cao Lãnh được triển khai hàng năm như Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh” được thể hiện rõ qua Sổ tay càng phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở đơn vị, địa phương; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và lấy kết quả của việc học tập trong đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Công trình, phần việc thực hiện mô hình “ Tết Quân – Dân” năm 2024 của xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh. Ảnh: Thành Sơn

Nhờ thực hiện tốt các mô hình xây dựng Đảng, đặc biệt là thực hiện Sổ tay, Cao Lãnh đạt nhiều thành tích đáng tự hào: giai đoạn 2019 – 2021, toàn huyện có 104 Bí thư chi bộ đồng thời Trưởng ấp, khóm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền; Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII vào năm 2021 và sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh biểu dương, khen thưởng 67 lượt tập thể và 126 lượt cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua kiểm tra, giám sát 316 tổ chức đảng và 383 đảng viên, toàn huyện có trên 95% cán bộ lãnh đạo quản lý là trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện, bí thư, phó bí thư đảng uỷ xã, thị trấn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm rõ rệt.

Từ nay đến hết năm 2025, Đảng bộ huyện Cao Lãnh quyết tâm thực hiện mục tiêu nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ khóm, ấp; thực hiện tốt mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Để mô hình “Sổ tay Đảng viên làm theo gương Bác tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng chí Nguyễn Chánh Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết, lãnh đạo Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ tiếp tục nâng cao nhận thức của đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Sổ tay; tăng cường kiểm tra, giám sát chi bộ trực thuộc và đảng viên trong quá trình thực hiện; kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế tồn tại; lấy kết quả thực hiện Sổ tay làm tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của đảng viên, đánh giá tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

Huyện cũng sẽ tiếp tục chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khoá XI gắn với thực hiện “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác”, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Tâp trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, sự đoàn kết, thống nhất, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp uỷ trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó tập hợp, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân chung sức xây dựng Đảng bộ Cao Lãnh ngày càng vững mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website