Địa phương đã chọn 05 đảng bộ làm điểm gồm: Thị trấn Sông Thao, xã Tuy Lộc, xã Điêu Lương, Công an huyện, Trung tâm Y tế. Huyện ủy đã quán triệt các đồng chí được phân công phụ trách đơn vị điểm thường xuyên sâu sát cơ sở nắm bắt tình hình, đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, sáng tạo cho các địa phương, đơn vị trong huyện làm theo. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực; quan tâm, chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; gắn việc học tập và làm theo Bác với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)...

 Một buổi học tập chuyên đề liên quan Chỉ thị 05 của Huyện ủy Cẩm Khê 

Cạnh đó, hằng năm BTV Huyên ủy Cẩm Khê đã chủ động chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề hàng năm đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan. Bằng nhiều hình thức học tập phong phú, công tác quán triệt, triển khai học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở chỉ đạo nghiêm túc, đạt chất lượng và hiệu quả.

Cụ thể, 100% đảng viên tham gia học tập đều thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch chuyên đề hàng năm. Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; cá nhân từng đồng chí đảng viên đã xác định được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của cá nhân mình để xây dựng kế hoạch làm theo đảm bảo phù hợp và thiết thực, gắn với vị trí công tác, với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trải qua gần 06 năm thực hiện Chỉ thị 05, huyện Cẩm Khê đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trên địa bàn được nâng lên, nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ý thức học tập, trách nhiệm với công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường; việc xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh được chú trọng; quy chế dân chủ ngày càng được phát huy, đã đề cao việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ công chức, tạo niềm tin và sự đồng thuận rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Giai đoạn 2016 - 2021, cấp ủy các cấp tại địa phương đã kiểm tra đối với 162 tổ chức đảng 195 đảng viên, giám sát 64 tổ chức đảng và 55 đảng viên (trong đó BTV Huyện ủy kiểm tra đối với 18 tổ chức đảng và 14 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 144 tổ chức đảng, 181 đảng viên; giám sát 64 tổ chức đảng và 55 đảng viên).

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, 100% cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng thời qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Để đạt được một số kết quả trên, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05, đã sáng tạo, cụ thể hóa bằng các mô hình tiêu biểu vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo hướng cụ thể, phù hợp, sát với điều kiện công tác.

Để phát huy sâu rộng tinh thần Chỉ thị 05, địa phương còn đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị; vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ...

Công tác tác tuyên truyền được địa phương đặc biệt chú trọng, quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, BTV Huyện ủy Cẩm Khê đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về Chỉ thị 05.

Công tác xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện kịp thời. Các đơn vị làm tốt trong xây dựng và nhân rộng điển hình thực hiện Chỉ thị 05 tiêu biểu như: Đảng bộ xã Minh Tân, thị trấn Cẩm Khê, Tùng Khê, Hùng Việt; chi bộ trường THPT Phương Xá, Tòa án... Tổng số toàn huyện có 1.030 tập thể, cá nhân đăng ký điển hình tiên tiến, trong đó đăng ký điển hình tiên tiến cấp cơ sở có 474 tập thể và 320 cá nhân; cấp huyện 112 tập thể, 124 cá nhân; cấp tỉnh 4 tập thể, 5 cá nhân.

 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Khê tham gia mô hình dân vận khéo làm đường giao thông nông thôn ở xã Phượng Vĩ.

Trao đổi về quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 tại địa phương, đồng chí Bùi Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Khê cho biết: Những năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức, cơ sở Đảng trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 và luôn xem đây là nhiệm vụ chính trị liên tục, thường xuyên. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, sáng tạo, những mô hình cụ thể hóa Chỉ thị 05 có sức lan tỏa được nhân dân đồng tình ủng hộ như các mô hình “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”; Mô hình “khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”; “thắp sáng đường quê”; “con đường hoa”...

“Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân; chú trọng phát hiện xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều nội dung sát với thực tiễn, có chất lượng và có sức lan tỏa lớn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05, phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.../.