Báo chí Bắc Ninh tuyên truyền Chỉ thị số 05

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2015-2020 do Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh: Xuân Me

Qua thực tiễn công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí Bắc Ninh cho thấy, đây là mảng đề tài xuyên suốt, được tuyên truyền thường xuyên, liên tục. Việc “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nói chung, phong cách làm báo của Người nói riêng được những người làm báo Bắc Ninh khắc ghi và thực hiện nghiêm túc. Hầu hết các tin, bài đều thể hiện ý thức đúng đắn về nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, hết lòng phục vụ nhân dân, tu dưỡng, rèn luyện tính chiến đấu, thái độ trung thực, tấm lòng trong sáng, chân thành và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm báo của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, biên tập viên đã góp phần tuyên truyền hiệu quả, cổ vũ quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Giới thiệu tổng kết, nhân rộng nhiều điển hình, mô hình mới, cách làm hay trong quá trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, từ đó tạo sự lan tỏa rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Từ năm 2016 đến nay, đã có hàng nghìn tác phẩm báo chí phản ánh cách làm hay, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực được quảng bá, lan tỏa rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình mới được các địa phương trong tỉnh và cả nước biết đến được tổ chức tuyên truyền từ những phát hiện trên Báo Bắc Ninh và Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh. Nhiều nhân tố mới từ các cá nhân, tập thể, đơn vị được cổ vũ, tuyên truyền đã trở thành phong trào rộng khắp, là nhân tố để phát triển thành các tập thể, cá nhân Anh hùng.

Qua các đợt sơ, tổng kết cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Báo Bắc Ninh có hàng chục tác phẩm đoạt giải cao được Ban Chỉ đạo tỉnh khen thưởng. Đặc biệt, dịp tổng kết sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, Báo Bắc Ninh được Ban chỉ đạo Trung ương trao giải B. Đài PT-TH tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức nhiều chương trình tọa đàm về Chỉ thị số 05; mở các chuyên, tiết mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát trực tiếp các Hội nghị chuyên đề do Trung ương và tỉnh tổ chức trên sóng phát thanh và truyền hình tạo sự lan tỏa sâu đậm đến các Chi, Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền còn những hạn chế, đó là chất lượng chuyên đề, chuyên mục chưa đồng đều, chưa đảm bảo tuyên truyền một cách thường xuyên, liên tục. Đại đa số các tác phẩm báo chí mới chỉ dừng lại ở việc nêu những tổng kết chung của các cá nhân và tập thể, chưa có sự so sánh, khái quát đúc rút những kinh nghiệm quý, hình thành mô hình hay… Các chuyên đề, chuyên mục cấu trúc còn đơn giản, chưa có sự bứt phá nên chưa thực sự hấp dẫn công chúng, độc giả.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập quốc tế; chúng ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với không ít những thách thức, khó khăn. Hơn lúc nào hết các cơ quan báo chí Bắc Ninh luôn nhận thức tiếp tục thực hiện tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới của tỉnh nói chung, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng, đặc biệt là vào thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để làm tốt công tác tuyên truyền, thời gian tới Báo chí Bắc Ninh xác định tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của hệ thống tổ chức, cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nêu gương những Tổ chức đảng, trong đó hạt nhân là cấp ủy đảng có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

 

 Phóng viên Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH Bắc Ninh tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh Đỗ Xuân

Thứ hai, đổi mới nội dung và hình thức thể hiện. Tuyên truyền mảng đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất thiết thực, được cả hệ thống chính trị và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân đón nhận nhưng cũng là mảng đề tài khó, dễ dẫn đến đơn điệu. Chính vì vậy, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội mở đường cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Ngoài việc xây dựng một số chuyên đề, chuyên mục, Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh cũng cần rà soát, điều chỉnh các chuyên đề, chuyên mục, chương trình hiện có, ra mắt một số chuyên, tiết mục mới phù hợp và hấp dẫn hơn. Cần chú trọng tuyên truyền việc nêu gương của lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương; Lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương.

Thứ ba, cần điều chỉnh số lượng các chương trình, chuyên mục chuyên sâu theo từng Chỉ thị, Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong thực tế, việc tuyên truyền tốt những vấn đề nêu trên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đó là ý chí của cấp ủy và chính quyền địa phương, là bản lĩnh của Ban Biên tập và là trình độ của đội ngũ phóng viên. Nếu như làm được điều này nghĩa là báo chí đang phát huy tối đa sứ mệnh của mình trong việc thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực chất cũng chính là báo chí đang học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Để đạt được hiệu quả cao, các cơ quan báo chí ngoài việc chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, liên tục nhưng cũng cần có kế hoạch theo từng đợt cao điểm, đi sâu phân tích và kiến giải những vấn đề hay, cách làm mới, chỉ rõ được những hạn chế, tồn tại của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.

Thứ tư, để tuyên truyền có hiệu quả về mảng đề tài này, ngoài sự tinh thông nghiệp vụ, đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định với mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Muốn làm được như vậy, các cơ quan báo chí Bắc Ninh cần tập trung xây dựng đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên… có đủ năng lực, trình độ để đảm nhận trách nhiệm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng một cách chuyên sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Nhà báo không chỉ giỏi về nghiệp vụ mà phải vững vàng về chính trị, có đạo đức, uy tín nghề nghiệp. Bởi muốn tuyên truyền về Chỉ thị, Nghị quyết trước hết phải hiểu Chỉ thị, Nghị quyết một cách sâu sắc; phải tăng cường bám sát cuộc sống để theo dõi hiệu quả của việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết. Bên cạnh đó, cần phân công, hình thành các nhóm phóng viên, tổ tuyên truyền chuyên trách về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong những thời gian, thời điểm hợp lý để tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả hơn Chỉ thị số 05 vào cuộc sống.

Nguyễn Tiến Vụ

Tỉnh ủy viên - Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh Bắc Ninh

Theo http://baobacninh.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website