Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

 

Trong Bản di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
lời căn dặn đầu tiên của Người là nói về Đảng. (Ảnh: Tư liệu)

             I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

             - Ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

    - Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

      - Tổ chức các hoạt động bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền, kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng khác của đất nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, cơ sở.

               II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN           

            1. Tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân.

          2. Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

          3. Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành; làm rõ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 3 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

          4. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới, góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.

          5. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

          1. Trung ương

           - Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người tại thành phố Hà Nội.

          + Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.

          + Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

          + Chủ trì thực hiện: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

          - Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại 4 điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế; mời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân tham dự: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

          - Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện.

          - Triển lãm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện.

          - Xây dựng phim tài liệu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện

          -  Hội nghị trực tuyến toàn quốc 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào dịp 2/9/2019 tại điểm cầu Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước do Ban Bí thư chủ trì, tổ chức (Kế hoạch tổ chức Hội nghị gửi kèm theo).

          2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 - Tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         Hội nghị do tỉnh ủy, thành ủy tổ chức. Nội dung Hội nghị: Đánh giá, làm rõ những thành tựu, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời bàn các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị;

        - Gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

          - Tọa đàm hoặc hội thảo khoa học 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

           - Triển lãm hoặc trưng bày chuyên đề tại các Trung tâm Văn hóa, Bảo tàng, Thư viện, Khu Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh,… Nội dung triển lãm, tập trung giới thiệu những hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng về Bác Hồ kính yêu; những thành tựu, kết quả của địa phương qua 50 năm thực hiện Di chúc và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

            Ngoài các hoạt động nêu trên, tùy theo tình hình cụ thể, có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm khác, như: phát động phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu về Di chúc, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao; xây dựng và chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác;…

            3. Các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương tổ chức chính trị - xã hội

- Tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sơ kết 3 năm học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

Nội dung Hội nghị: Đánh giá, làm rõ những thành tựu, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời bàn các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị.

- Gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Tọa đàm hoặc hội thảo khoa học về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm khác, như: phát động phong trào thi đua, các cuộc thi tìm hiểu về Di chúc, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, các hoạt động văn hóa - thể thao; Lễ dâng hương, báo công với Bác,…

            4. Các ban, bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc Trung ương, các học viện, nhà trường

           Căn cứ điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: Tọa đàm, hội thảo khoa học; nói chuyện chuyên đề; phát động các phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu, kể chuyện về Bác Hồ; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác; các hoạt động văn hóa - thể thao,... Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử; các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; biên soạn và phát hành sách, tranh ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Xây dựng kế hoạch tổ chức có hiệu quả các hoạt động nêu ở khoản 2, 3 mục III của Hướng dẫn; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về sự kiện trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng.

Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 5-10/2019, cao điểm trong quý III/2019.

Đối với các tỉnh, thành phố có Khu Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc có kỷ niệm năm tròn ngày giải phóng, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày Bác Hồ về thăm,… tùy tình hình, lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

          - Chỉ đạo, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, khu căn cứ cách mạng hoặc chiến khu xưa, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

           Chủ đề sinh hoạt: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”.

          Nội dung sinh hoạt:  

          + Ôn lại nội dung Di chúc, nhất là lời cặn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về chăm lo đời sống cho nhân dân và về tinh thần đoàn kết quốc tế và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi; thảo luận, làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và thành tựu của đất nước qua 50 năm thực hiện Di chúc theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

          + Liên hệ, đánh giá việc thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức đảng, đoàn thể; làm rõ những thành tựu, bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

           + Bàn biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị.

          Hình thức sinh hoạt:

          + Đối với các chi bộ Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề vào tháng 9/2019.

          + Đối với các cấp chính quyền: Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể triển khai sinh hoạt theo các nội dung trên bằng các hình thức phù hợp, như: tổ chức họp cơ quan, đơn vị.

          + Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

          2. Các ban, bộ, ngành và đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động tại khoản 1 mục III của Hướng dẫn, chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

         3. Ban Tuyên giáo Trung ương

         - Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, kỷ niệm; xây dựng và ban hành, hướng dẫn và đề cương tuyên truyền; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tại mục III của Hướng dẫn.

         - Tham mưu giúp Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc 50 năm thực hiện Di chúc và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại điểm cầu Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

         - Tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn quốc chuyên đề về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp 19/5/2019.

- Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người vào nội dung thông tin sinh hoạt chi bộ.

- Tham mưu giúp Ban Bí thư chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ở các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. 

          4. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

          - Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề; xây dựng và chiếu phim; các chương trình văn hóa - văn nghệ,… vào dịp 2/9/2019 với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những địa phương có Khu Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          - Chỉ đạo tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt vào dịp 2/9/2019, mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thành tựu đất nước qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          - Chỉ đạo tổ chức và phát động Cuộc thi tranh về chủ đề Bác Hồ; trao và tổng kết vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

          5. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

          - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí - xuất bản làm tốt công tác tuyên truyền về sự kiện; chỉ đạo phát hành bộ tem vào dịp 2/9/2019.

          - Thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          6. Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao

         - Chỉ đạo hướng dẫn cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp thiết thực, hiệu quả, như: tọa đàm, hội thảo khoa học, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thi tìm hiểu, kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh…, chú trọng tới những nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng học tập, làm việc và hoạt động cách mạng.

          - Chỉ đạo việc biên soạn và cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí nước ngoài tuyên truyền về sự kiện (khi có yêu cầu) theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

  7. Đảng Đoàn Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn, sáng tác và quảng bá những tác phẩm văn học - nghệ thuật hay, đẹp, hấp dẫn, bổ ích, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần sớm hiện thực hóa ước nguyện thiêng liêng cao cả của Người trong bản Di chúc.

          8. Các cơ quan báo chí

          - Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019), trong đó tập trung vào các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về thành tựu của Đảng, đất nước qua 50 năm thực hiện Di chúc và những điển hình, nhân tố mới trong thực hiện Di chúc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là ở các lĩnh vực thường xuyên phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

   - Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi về Di chúc, về tư tưởng Hồ Chí Minh; các chương trình văn hóa - nghệ thuật về Đảng, Bác Hồ và đất nước, con người Việt Nam.

          - Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị điều kiện tổ chức tốt việc phát thanh và truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm; Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng.

          - Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện cầu truyền hình trực tiếp "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại 4 điểm cầu theo khoản 2, mục III của Hướng dẫn; lồng ghép tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình truyền hình hấp dẫn hiện nay, như: Đường lên đỉnh Olympia, Giai điệu tự hào, Ai là triệu phú,… Tổ chức phát sóng phim tài liệu, phóng sự 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người vào dịp Quốc khánh 2/9, trong khung giờ phù hợp.

                9. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội

              - Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện; xây dựng và ban hành hướng dẫn, tuyên truyền của địa phương, bộ, ngành, đoàn thể.

               - Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện vào nội dung Bản tin sinh hoạt chi bộ hoặc Thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

              - Vận động, khuyến khích cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin về nội dung Di chúc, về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, về tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, fanpage…).

          V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

          1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

          2. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

          3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta!

         4. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

          5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website