Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị

  • Chính trị quốc gia - Sự thật
  • 2014
  • 1563

Tác phẩm trong nước khác

Mới nhất

Liên kết website