Bác Hồ với Đại hội Đảng (Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội - 2006)

  • 981

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 

BÁC HỒ

VỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG

 

  ---------------------------------------------------------

 

Lời Nhà xuất bản

 

Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam là một mốc son ghi nhận sự trưởng thành của Đảng và cách mạng Việt Nam. Là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham dự và chỉ đạo nhiều đại hội và hội nghị Trung ương cũng như đại hội của các ngành, các địa phương.

Mùa xuân năm 1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản đã triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau đó, Đông Dương Cộng sản liên đoàn cũng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và điều lệ các tổ chức quần chúng do Người soạn thảo. Đó là những văn kiện được thể hiện rất ngắn gọn nhưng phản ánh đầy đủ những yêu cẩu cơ bản của dân tộc và giai cấp. Thành công tốt đẹp của Hội nghị hợp nhất có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tiến trình cách mạng Việt Nam mà Hồ Chí Minh là người giữ vai trò quyết định. Sự chỉ đạo tài tình, phương pháp làm việc khoa học hợp tình, hợp lý của Người là nhân tố quan trọng nhất dẫn đến thành công của Hội nghị. Hội nghị đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng.

Tại Đại hội lần thứ II và lần thứ III của Đảng, Người trực tiếp chỉ đạo, điều hành với tư cách là Chủ tịch Đảng, nhiều vấn đề hệ trọng của Đảng, của dân tộc đã được bàn thảo và quyết định, mở đường cho cách mạng tiến lên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tham dự, chỉ đạo Đại hội Đảng một số ngành, địa phương. Các Hội nghị, đại hội mà Người tham dự, điều hành, chỉ đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng nước ta, để lại những bài học hết sức quý báu trong việc tổ chức, điều hành đại hội. Các văn kiện, bài phát biểu do Người soạn thảo, trình bày thường rất ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, đầy tính thuyết phục. Đó còn là phương pháp, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí những người có vinh dự được làm việc với Người trong quá trình chuẩn bị Đại hội, được dự các Đại hội do Người chỉ đạo và điều hành.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bác Hồ với Đại hội Đảng .

Cuốn sách bao gồm những văn kiện, bài nói, bài viết… của Bác tại Hội nghị hợp nhất, Đại hội lần thứ II, III của Đảng, Đại hội Đảng một số ngành, địa phương. Cuốn sách còn trân trọng giới thiệu một số bài viết của các đồng chí lão thành cách mạng, những người đã có vinh dự làm việc với Bác, ghi lại những kỷ niệm sâu sắc về Bác tại các đại hội Đảng.

Qua cuốn sách, chúng ta càng thấy rõ hơn vai trò, công lao to lớn của Bác đối với Đảng ta, với cách mạng nước ta.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

 

Tháng 4 năm 2006

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


Tác phẩm trong nước khác

Mới nhất

Liên kết website