Hồ Chí Minh - Tiểu sử (Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2008)

  • 11580
Nhằm cung cấp tới bạn đọc những tư liệu chính xác, ngắn gọn nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi giới thiệu tác phẩm “Hồ Chí Minh Tiểu sử” do Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, Nxb Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2008, bản đánh máy lấy từ Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam dangcongsan.vn và website Bảo tàng Hồ Chí Minh baotanghochiminh.vn

Biên niên tiểu sử Hồ Chí Minh khác

Mới nhất

Liên kết website