• Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng Đảng

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng Đảng

  Trong xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Ba mặt xây dựng Đảng này tạo thành thế vững chắc; là cơ sở lý luận và thực tiễn của Đảng, dẫn đến thành công...

 • Đảng lãnh đạo - tư tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng

  Đảng lãnh đạo - tư tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng

  Tư tưởng về Đảng lãnh đạo quân đội là một bộ phận hợp thành, giữ vai trò trọng yếu trong tư tưởng quân sự của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng của Người về tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

 • Công tác giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Công tác giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác “trồng người” trong từng bước đi lên của đất nước. Người đã xác định, giáo dục là cuộc cách mạng “chống giặc dốt” là một trong trong những nhiệm vụ cấp bách của đất nước, là bước khởi đầu và không bao giờ ngừng nghỉ của sự nghiệp cách mạng.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

  Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người là vị trí trung tâm của mọi hoạt động và quyền được sống là quyền cao nhất của con người. Khi được sống thì sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất, nếu không có sức khỏe thì chẳng làm được gì. Người dạy: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công".

 • "Bộ đội Cụ Hồ" - Nét đẹp văn hóa thời đại Hồ Chí Minh

  "Bộ đội Cụ Hồ" - Nét đẹp văn hóa thời đại Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Trong kho tàng tri thức, văn hoá dân tộc Việt Nam, hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” là một nét son độc đáo, trở thành di sản văn hoá đặc sắc, hàm chứa giá trị nhân văn, nhân đạo cao cả của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

 • Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*

  Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc trên thế giới, đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Người đã để lại cho đời sau di sản vô cùng to lớn, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã và đang soi đường thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao*

  Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao*

  Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa kiệt xuất vì những đóng góp quan trọng và nhiều mặt trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật kết tinh của truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam và tiêu biểu cho khát vọng của các dân tộc, khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc(1). Nền văn hóa đó là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình (2).

 • Người chiến sĩ lỗi lạc trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả của thời đại

  Người chiến sĩ lỗi lạc trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả của thời đại

  (HCM.VN) - Thế giới ngày nay tôn vinh Người là Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất. Tất cả những giá trị cao đẹp ấy hội tụ trong chân dung Hồ Chí Minh: một vị Lãnh tụ thiên tài và một người Thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam; một chiến sĩ lỗi lạc, một người bạn chiến đấu kiên cường và thân thiết của phong trào Cộng sản quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và cả loài người tiến bộ.

 • Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới

  Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương có bài viết "Nhận thức sâu sắc hơn để kiên định, kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

 • “Tuổi già nhưng chí không già”

  “Tuổi già nhưng chí không già”

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và quan tâm đến người cao tuổi. Người luôn đánh giá cao vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt cuộc đời, dù bận nhiều việc nhưng Hồ Chí Minh vẫn luôn dành cho người cao tuổi Việt Nam những tình cảm ân cần và sự quan tâm sâu sắc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem nhiều nhất

Liên kết website