• Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên

  Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều công sức và tình cảm cho việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng. Người luôn coi đó là vấn đề hệ trọng, cần thiết trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chiến lược quân sự thiên tài, Người không chỉ sớm hoạch định đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà còn thường xuyên cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo và tham gia duyệt kế hoạch nhiều chiến dịch, tham dự tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những khuyết điểm cần tránh trong các chiến dịch lớn. Người thực sự là linh hồn của những chiến công vang dội mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”. Đặc biệt, Người đã luận giải rõ ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 trên cả hai phương diện: lịch sử và thời đại.

 • Đôi nét về tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài thơ Học đánh cờ

  Đôi nét về tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài thơ Học đánh cờ

  Ngày nay, những ai là người Việt Nam biết chơi cờ tướng đều thích ngâm nga “Lạc nước hai xe đành bỏ phí/Gặp thời một tốt cũng thành công”. Đây là hai câu trong bài Học đánh cờ (Học dịch kỳ)(1) trong tập thơ Nhật ký trong tù (Ngục trung nhật ký) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Người sáng tác từ 29/8/1942 đến 10/9/1943, khi bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam ở Quảng Tây, Trung Quốc.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân Việt Nam

  (HCM.VN) -  Trong những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh mình, trên cơ sở vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân và căn cứ vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, với tư duy lý luận sắc bén và hành động thực tiễn cách mạng phong phú, Người đã luận giải toàn diện những vấn đề cơ bản về giai cấp công nhân Việt Nam; đây chính là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Đạo đức và nêu gương về đạo đức như Hồ Chí Minh

  Đạo đức và nêu gương về đạo đức như Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Điều này được thể hiện trước hết ở việc nói đi đôi với làm, nhất là đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

 • Hồ Chí Minh và Cương lĩnh xây dựng đất nước thời hậu chiến

  Hồ Chí Minh và Cương lĩnh xây dựng đất nước thời hậu chiến

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa 50 năm, nhưng Người không phải là một kỷ niệm của quá khứ mà sống mãi. Người cùng những cống hiến, phẩm cách cao quý của mình và những lời dặn lại cho hậu thế trở nên diệu kỳ trong ký ức tất cả mọi thời đại. Coi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc là tiền đề, điều kiện để xây dựng và phát triển một nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, kế hoạch tái thiết đất nước - Cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh là sợi chỉ đỏ bao trùm và xuyên suốt trong bản Di chúc Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền

  Xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền cách mạng là vấn đề cơ bản trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng chính là một trong những nội dung tư tưởng quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam.

 • "Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam"

  "Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam"

  (HCM.VN) - Không ai khác và hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có tình cảm đặc biệt với V.I.Lênin và chủ nghĩa Lênin. Từ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã học tập, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam để đấu tranh giành độc lập dân tộc và mở ra thời đại mới - thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ

  (HCM.VN) - Có thể khẳng định những luận điểm, tư tưởng mang tính phương pháp luận, lý luận quan trọng của Hồ Chí Minh về bình quyền của phụ nữ và việc giải phóng phụ nữ... đã được thể hiện rõ trong nhiều bài nói, bài viết của Người, là kim chỉ nam cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở Việt Nam.

 • Gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh - nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ​

  Gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh - nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ​

  Vai trò, vị trí cầm quyền của Đảng thể hiện quyền hạn, trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của Đảng trước nhân dân, trước dân tộc. Vì thế, từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề thiết kế và xây dựng Đảng cầm quyền, một nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, sáng suốt, gắn bó mật thiết và hành động vì lợi ích của nhân dân.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem nhiều nhất

Liên kết website