• Tư tưởng "dân là chủ" của Hồ Chí Minh cần được quán triệt trong đại hội Đảng các cấp

  Tư tưởng "dân là chủ" của Hồ Chí Minh cần được quán triệt trong đại hội Đảng các cấp

  Có thể nói dân là chủ, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân là mạch nguồn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Để "Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội" như Chủ tịch Hồ Chí Minh kỳ vọng

  Để "Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội" như Chủ tịch Hồ Chí Minh kỳ vọng

  Việc chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển thanh niên được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước và đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

 • Phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong 24 năm liên tục (từ năm 1945 đến năm 1969). Công lao to lớn và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người gắn liền với thời kỳ lịch sử vẻ vang - giành độc lập cho dân tộc và đấu tranh thống nhất đất nước; thể hiện qua phương pháp và phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng nam nữ

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng nam nữ

  (HCM.VN) - Thực hiện nam nữ bình đẳng là tư tưởng nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một mặt, thể hiện sự tôn vinh người phụ nữ và khát vọng giải phóng phụ nữ trong tiến trình cách mạng Việt Nam; vì vậy trong Thư gửi phụ nữ toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 8/3/1960 Người viết: “Đảng và Chính phủ ta luôn luôn chú ý nâng cao địa vị của phụ nữ. Hiến pháp định rõ "nam nữ bình đẳng" và luật lấy vợ lấy chồng, v.v., đều nhằm mục đích ấy”(1); Tư tưởng đó đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho thực hiện bình đẳng giới ở nước ta trong thời kỳ mới.  

 • Lan tỏa Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

  Lan tỏa Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

  Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, trực tiếp hiện nay là sự nghiệp đổi mới và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh là tổng hòa các phương pháp, biện pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng của Người. Phong cách đó vừa thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa mang đậm bản sắc văn hóa, tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam, tạo thành những giá trị bền vững, có ý nghĩa to lớn đối với việc rèn luyện phong cách của cán bộ, lãnh đạo, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong điều kiện hiện nay.

 • Tư tưởng, văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh cần được tôn vinh ở nước ngoài

  Tư tưởng, văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh cần được tôn vinh ở nước ngoài

  (HCM.VN) - Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, thì những giá trị to lớn về tư tưởng, văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh càng cần được tôn vinh, truyền tải, lan tỏa rộng rãi, đặc biệt trong cộng đồng quốc tế và các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng một nền y học Việt Nam vững mạnh và toàn diện, trong đó vấn đề y đức được Bác đặc biệt quan tâm.  

 • “Lương y như từ mẫu” - phẩm chất cao quý của Thầy thuốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  “Lương y như từ mẫu” - phẩm chất cao quý của Thầy thuốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, nhất là những người làm công tác y tế chung tay phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả để “không ai bị để lại phía sau” thì những tấm gương hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc làm sáng mãi phẩm chất cao quý “Thầy thuốc phải như mẹ hiền” theo lời dạy của Bác Hồ.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng văn hóa

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng văn hóa

  Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Tư tưởng ấy, ngay từ những năm trước Cách mạng Tháng Tám 1945 đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website