• Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

  Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

  (HCM.VN) - Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có bài viết: "Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta". Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết này.

 • Lời của Bác cũng là lời non nước

  Lời của Bác cũng là lời non nước

  (HCM.VN) - Trong những ngày tháng 5 lịch sử hằng năm, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi xúc động ôn lại những kỷ niệm về Bác Hồ với tất cả lòng thành kính và xiết bao thương nhớ Bác, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Người...

 • Học Bác để nâng cao đạo đức báo chí cách mạng

  Học Bác để nâng cao đạo đức báo chí cách mạng

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng.

 • Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn!

  Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn!

  Tư tưởng Hồ Chí Minh không những có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của cách mạng Việt Nam mà còn góp phần tích cực trong các bước tiến của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đây là nhân tố không thể thiếu trong tư duy và hành động của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn tới.

 • Xây dựng Đảng về tổ chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng Đảng về tổ chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng Đảng về tổ chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Vấn đề này được Đảng ta kiên trì thực hiện, đặc biệt là từ khi thành lập nước năm 1945 đến nay và ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 • Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh để chọn cán bộ có tâm, có tầm

  Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh để chọn cán bộ có tâm, có tầm

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác cán bộ. Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Bác không chỉ đề cập một cách rõ ràng, giản dị, dễ hiểu về vị trí, vai trò của cán bộ, cũng như công tác cán bộ, mà còn lãnh đạo Trung ương Đảng thực hành lý luận trong thực tiễn. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ chính là nền tảng, là kim chỉ nam để Đảng ta kế thừa, vận dụng linh hoạt, đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn cách mạng...

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Dù Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người mãi là di sản vô cùng quý báu, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vận dụng, phát huy và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội giai đoạn từ năm 1975 đến nay.

 • Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  Với tầm nhìn của một nhà tư tưởng lớn và sự trải nghiệm thực tiễn của một lãnh tụ phong trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ” và trong Đảng “phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”. Kế thừa tư tưởng đó của Người, trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi mở rộng dân chủ trong Đảng vừa là giải pháp nâng cao sức mạnh của Đảng, vừa là một nội dung đổi mới về chính trị.

 • "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước"

  "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước"

  Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết "quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước."

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam thống nhất đất nước

  Tư tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam thống nhất đất nước

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận và định hướng để Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn, tổ chức lực lượng và lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tư tưởng của Người tiếp tục là ngọn đuốc soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành chiến thắng trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước trong giai đoạn 1945-1975.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website