Vĩnh Phúc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 55-QĐ/TU ngày 3/02/2016 về ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và Quy định số 05-QĐ/TU ngày 20/11/2017 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Để tăng cường vai trò, trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, trong 2 năm (2016 - 2017), cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện đã chỉ đạo lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết như: Quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang ATGT, môi trường, công tác cán bộ...; xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng... Qua đó, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thành đoàn Vĩnh Yên đến thăm, tặng quà thanh, thiếu niên xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, 
tỉnh Yên Bái (địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ).

Một số kết quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hiệu quả

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn Đảng bộ; ban hành các văn bản chỉ đạo, trong đó nhiều nội dung đã được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, xác định rõ thời gian, phương pháp triển khai, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và triển khai chủ đề học tập trong toàn khóa, hằng năm. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó yêu cầu gắn kết chặt chẽ việc “học tập và làm theo” với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, thuận lợi cho việc giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; hướng dẫn việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017, năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Hình thức tổ chức học tập phong phú, tăng cường tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%.

Đồng thời các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Với phương châm “Nói đi đôi với làm”, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cấp ủy các cấp đưa nội dung kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Năm 2017, 2018, 100% các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Vì vậy việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được một số kết quả nổi bật sau:

Thứ nhất, thực hiện việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ

Để xây dựng và thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Đảng và tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 26/01/2018 và hướng dẫn các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực đạo đức đã được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo. Nhiều chi, đảng bộ thực hiện tốt như: Đảng bộ huyện Yên Lạc, Thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo 100% các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chuẩn mực đạo đức “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”; ngành Y tế xây dựng và thực hiện chuẩn mực “Thầy thuốc như mẹ hiền” gắn với thực hiện tốt “12 điều Y đức”, “Quy tắc ứng xử ngành Y”. Đảng ủy Công an tỉnh triển khai phong trào: Công an Nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, chấp hành nghiêm 5 lời thề, 10 điều kỷ luật; quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND Vĩnh Phúc; 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PC&CC. Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phòng PC46 Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tọa đàm “Xây dựng phong cách 
người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua như: Cựu chiến binh “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi”...

Tiếp tục nâng cao vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc thực hiện các nội dung đã đăng ký; nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện và lấy đó làm cơ sở nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Thứ hai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ được chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh và dần trở thành hoạt động thường xuyên của các tổ chức đảng với nhiều hình thức, cách làm phong phú, đa dạng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 682-QĐ/TU, ngày 14/9/2017 về việc phân công các đồng chí Thường vụ cấp ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Hầu hết các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng đã thực hiện nghiêm túc việc dự và chỉ đạo sinh hoạt tại chi, đảng bộ ở cơ sở được phân công.

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tiêu biểu là Thành ủy Vĩnh Yên, Thị ủy Phúc Yên, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ huyện Yên Lạc... phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tham dự sinh hoạt chi bộ tại các khu dân cư để nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm trước quần chúng nhân dân; thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt cấp uỷ cơ sở, sinh hoạt chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ sinh hoạt chi bộ, nhiều vụ việc, vấn đề đã được nắm bắt và giải quyết kịp thời như công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách; lao động, việc làm...

Thứ ba, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng

Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị báo cáo viên và hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, các cấp, các ngành trong khối tuyên truyền đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị trên các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì và thực hiện phong phú các chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải nội dung sinh hoạt chuyên đề, những bài viết về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác... trên bản tin Sinh hoạt chi bộ, phục vụ sinh hoạt của các chi bộ trong toàn Đảng bộ. Các cơ quan khối tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng chuyên trang, chuyên mục, bài viết tuyên truyền về những kết quả đạt được, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh; bản tin sinh hoạt chi bộ, trang thông tin điện tử các cấp, các ngành xây dựng hàng nghìn tin, bài, phóng sự, chuyên mục về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tuyên truyền kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, phản ánh gương người tốt, việc tốt. Đài PT-TH tỉnh tiếp tục duy trì phát sóng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào tối ngày 19 hằng tháng, tập trung phát hiện gương tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hay, cách làm sáng tạo cụ thể, thiết thực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên thông qua các hoạt động kỷ niệm, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, văn hóa, văn nghệ, tại các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Các trường phổ thông triển khai học tập bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 theo hướng tích hợp trong môn Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn học liên quan và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp…

Gương điển hình tiên tiến xuất hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội với những việc làm cụ thể: Hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công, ủng hộ tiền xây dựng nông thôn mới; những tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập; nông dân vượt khó vươn lên làm giàu; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, chiến sỹ công an nhân dân trên mặt trận phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng các phong trào thông qua các hoạt động với nhiều hình thức sáng tạo "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm", "Ống tiền tiết kiệm"... được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng. Tỉnh Đoàn đã có nhiều hoạt động trong Tháng Thanh niên: Xây dựng được 02 “Công trình bếp hồng trao em” cho thiếu nhi ở các trường mầm non, tiểu học khó khăn với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng/công trình; phối hợp với Sở NN&PTNT hỗ trợ cá giống cho 05 mô hình “Thanh niên phát triển kinh tế VAC”; trao tặng “Nhà nhân ái” cho 01 hộ nghèo; trao 33 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Thứ tư, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05

Tính riêng năm 2017, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 707 tổ chức đảng và 491 đảng viên (tăng 33,9% về số tổ chức và tăng 6,5% về số đảng viên so với năm 2016), trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 16 đoàn, kiểm tra 19 tổ chức đảng và 22 đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy cấp huyện kiểm tra 212 tổ chức, 66 đảng viên; Đảng ủy cơ sở và chi bộ kiểm tra 476 tổ chức, 403 đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện 15 tổ chức đảng và 09 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 01 đảng viên là cấp ủy viên cơ sở.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát đối với 489 tổ chức đảng và 532 đảng viên; qua giám sát đã phát hiện 03 tổ chức đảng và 06 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ trực thuộc. Qua các đợt kiểm tra, giám sát, các địa phương, đơn vị đã đánh giá được những ưu, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, từ đó có giải pháp khắc phục kịp thời.

Tuy nhiên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc rất nghiêm túc nhận rõ một số hạn chế cần khắc phục trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn hình thức, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, do đó kết quả thực hiện Chỉ thị chưa cao. Việc tổ chức hội nghị học tập chuyên đề ở một số địa phương, đơn vị chậm tiến độ.

Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII); chưa xác định được đầy đủ và đúng mức việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là yêu cầu cấp bách trước mắt và là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do vậy, chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống...

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, nhận rõ những hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo và triển khai hiệu quả việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 và các năm tiếp theo đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và xem đây là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Chú trọng, tiếp tục đẩy mạnh và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo Bác; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên ở mỗi chi, đảng bộ. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; xây dựng kế hoạch đăng ký, làm theo Bác. Hằng năm, lấy kết quả, hiệu quả thực hiện là một trong những tiêu chuẩn cơ bản để nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, bình xét khen thưởng. Quan tâm xây dựng, phát hiện và biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị ở các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; phát hiện và xử lý nghiêm  cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo 27 biểu hiện đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII./.             

Nguyễn Bảo Minh


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website