Tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội; tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự ngày hội Đại đoàn kết và thăm hỏi,
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự ngày hội Đại đoàn kết và thăm hỏi, tặng quà động viên những tấm gương điển hình tiên tiến ở khu 9, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao. Ảnh: Vĩnh Hà 

Ngay sau khi  Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  được ban hành, Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, cụ thể hóa bằng việc ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Theo đó, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã nghiêm túc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn chặt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, lựa chọn một số việc trọng tâm, những vấn đề nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cán bộ, chiến sĩ LLVT cùng nhân dân
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cán bộ, chiến sĩ LLVT cùng nhân dân 

huyện Thanh Sơn   tham gia làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ gần dân, sát dân, củng cố, thắt chặt mối quan hệ quân dân cá nước.

Phú Thọ là một trong những tỉnh được Trung ương đánh giá cao trong công tác chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị với những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị. Điển hình như phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phương, ngành, lĩnh vực chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh, cơ quan, đơn vị; lựa chọn 2 đơn vị cấp huyện và 3 đơn vị sở, ngành làm điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Việc lựa chọn khâu đột phá sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện khâu đột phá cho thấy, toàn tỉnh đã có chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào cuộc sống.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc lấy tấm gương các anh hùng liệt sĩ, người tốt, việc tốt để tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo quần chúng nhân dân. Bác nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nhận thức điều đó, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã từng bước nâng cao hiệu quả của việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, “làm tốt nhiều hơn nói”… được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trường THPT Tam Nông thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn,
Trường THPT Tam Nông thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy, học tập, thi đua học và làm theo Bác.

Đã có 973 tập thể và 1.153 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp huyện, 54 tập thể và 62 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp tỉnh, với phong trào thực hành tiết kiệm, hiến đất làm đường giao thông; các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Tủ sách làm theo lời Bác”, “Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác”... đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Để động viên, khích lệ những tấm gương điển hình tiên tiến đó, qua sơ kết 2 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn, biểu dương 18 tập thể và 18 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sơ kết cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2015-2020 cấp tỉnh có trên 500 tác phẩm tham gia, Tỉnh ủy đã lựa chọn, trao giải đối với 29 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Lựa chọn 10 tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật tiêu biểu và 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích cao trong công tác quảng bá gửi dự thi cấp Trung ương. Đã có 6 tác giả được Trung ương trao giải, trong đó, có 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 3 giải khuyến khích. Phú Thọ là tỉnh xếp thứ 3 trong cả nước sau Thành ủy Hà Nội và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về kết quả tham gia cuộc thi và đoạt giải.

Nhìn chung, qua gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Phú Thọ đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, từng bước tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đầy đủ. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở một số cơ sở chưa được quan tâm chú trọng; công tác kiểm tra giám sát và kiểm điểm việc thực hiện hiện trách nhiệm nêu gương của tập thể, cá nhân người đứng đầu còn hạn chế. Tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa tốt; việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức.

Công nhân bộ phận đóng bao sản phẩm NPK - Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
Công nhân bộ phận đóng bao sản phẩm NPK - Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn tuân thủ đúng quy trình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tích cực học tập và làm theo Bác.

Để tiếp tục tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị. Tổ chức thực hiện có hiệu quả khâu đột phá của tỉnh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân” và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề toàn khóa. Kiên trì đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức Đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Chú trọng việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác. Đẩy mạnh cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 2 (giai đoạn 2018-2020).

Xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động tích cực vào tình cảm của mỗi người dân, nhân thêm những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp, tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Theo http://baophutho.vn


 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website