Quảng Ninh: Nhân rộng các mô hình học và làm theo gương Bác

Lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá

Xuất phát từ thực tiễn triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời bám sát các nghị quyết Trung ương (khóa XII) của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/HU về “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Đề án 05-ĐA/HU về “Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng”. Đây là việc làm mới, sáng tạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng trong Đảng.

Quảng Ninh trao giấy khen cho các TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2014-2018.

Quảng Ninh trao giấy khen cho các TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2014-2018

Đồng chí Ngô Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh cho biết, nội dung sinh hoạt chi bộ là hình thức phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trên tinh thần cởi mở, chân tình, đảng viên tự nói lên tiếng nói của mình, nêu cao vai trò trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ vậy, công tác xây dựng Đảng ở các chi bộ đã có sự chuyển biến rõ rệt, ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong mỗi cán bộ, đảng viên được nâng cao.

Để mỗi đảng viên có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo ban hành mẫu đăng ký kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân và tổ chức ký cam kết trách nhiệm của ban thường vụ và đồng chí bí thư đảng ủy xã với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc lựa chọn chủ đề trọng tâm cần thực hiện trong năm và chỉ đạo sát sao việc thực hiện nội dung đã lựa chọn trong chương trình hoạt động của năm.

Cụ thể, năm 2016, trên địa bàn huyện xảy ra việc một số người dân cản trở lễ khởi công Dự án FLC tại xã Hải Ninh và sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành các nghị quyết về tập trung lãnh đạo ổn định tình hình để tiếp tục triển khai Dự án; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các địa phương chịu thiệt hại do sự cố môi trường biển tăng cường công tác tuyên truyền, nắm chắc địa bàn, bám sát các văn bản, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện đúng quy định việc bồi thường.

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cán bộ, hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp huyện giai đoạn 2015-2020; xây dựng Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế khối Đảng, mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội…

Kết quả đạt được rõ nhất là đã đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền đánh giá cán bộ; các nội dung đánh giá và chấm điểm đều gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), bước đầu tạo không khí dân chủ, công khai trong đánh giá cán bộ, đảng viên.

Những việc làm trên có tác dụng tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, hành động đến tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xứ của đảng viên, cán bộ đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị; qua đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Lan tỏa nhiều mô hình học và làm theo Bác

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, huyện Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm theo gương Bác hiệu quả. Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị thể hiện sự năng động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05, như: Đảng bộ xã Võ Ninh đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05 với các tiêu chí cụ thể; Đảng bộ cơ quan Huyện ủy hàng năm xây dựng các chuẩn mực để cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ Công an huyện với việc ban hành các tiêu chí, quy tắc cụ thể về xây dựng phong cách người chiến sĩ công an huyện bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ…

Ngoài ra, trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, nhiều cấp ủy, hợp tác xã, cán bộ, đảng viên đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, phương pháp canh tác “thân thiện” với môi trường, tạo sản phẩm sạch phục vụ người tiêu dùng, như: Đảng bộ xã Võ Ninh, An Ninh, Lương Ninh. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội có mô hình “Vận động xây dựng khu dân cư văn hóa, đường-vườn-nhà sạch, ngăn nắp”, “Xây dựng mô hình khu dân cư mẫu mực” ở thị trấn Quán Hàu; “CCB giúp nhau giảm nghèo tại chi hội” ở xã Hàm Ninh...

Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, tiêu biểu có cơ quan Công an huyện với phong cách công tác gần gũi, sâu sát với người có đạo, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước...

Học và làm theo gương Bác, nhiều cán bộ, đảng viên tích cực tham gia phát triển kinh tế.

Học và làm theo gương Bác, nhiều cán bộ, đảng viên tích cực tham gia phát triển kinh tế

Thực tế triển khai cho thấy, qua học tập và làm theo gương Bác, cán bộ và đảng viên trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã có những chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; ý thức học tập, trách nhiệm công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường; việc xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh được chú trọng...

Sự lan toả nhiều mô hình, việc làm theo gương Bác đã và đang góp phần thiết thực đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Quảng Ninh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

“Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, huyện Quảng Ninh chủ trương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến việc thực hiện Chỉ thị 05 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện và nhân rộng trong Đảng; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; tích cực đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...”, đồng chí Ngô Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh cho biết thêm.

Thanh Hải

Theo https://baoquangbinh.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website