Hưng Yên: Sức lan tỏa sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo gương Bác; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

  

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao giấy chứng nhận tặng thí sinh đoạt giải nhất Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện từng năm trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập các chuyên đề hằng năm, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; đưa nội dung học tập và làm theo Bác cùng với từng chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị theo định kỳ và kiểm điểm công tác đánh giá cuối năm.

Nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, học tập, làm theo gương Bác, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mời GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập. Từ việc nắm vững, hiểu sâu các nội dung chuyên đề học tập hằng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 08 - QĐi/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”; Quy định số 1506 - QĐ/TU ngày 18.3.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, thường trực cấp ủy và cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp”...

Nhiều địa phương đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác. Lựa chọn một số công việc, nhiệm vụ trọng tâm gắn với quyền, lợi ích của đông đảo nhân dân, như: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công; trích kinh phí mua thẻ BHYT cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên không có lương hưu, trợ cấp; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, người khuyết tật, chức sắc tôn giáo, người làm công tác vệ sinh môi trường; trợ cấp hàng tháng cho người từ 75 đến dưới 80 tuổi và các chính sách an sinh xã hội; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những hạn chế, yếu kém, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn đọng trong nhiều năm... góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên được gắn với việc thực hiện Nghị quyết  Trung ương 4 (khóa XII). Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai đến 100% số chi bộ trong tỉnh thực hiện việc ghi Sổ đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng và đăng ký những nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách cụ thể, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các ngành, địa phương, đơn vị sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện tuyên truyền về việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hưởng ứng giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai tuyên truyền, phổ biến đến các địa phương, đơn vị trong tỉnh hưởng ứng tham gia. Năm 2017, tỉnh tổ chức thành công cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở 3 cấp; năm 2018, phát động cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2019 tổ chức thành công Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề: “Hưng Yên đinh ninh lời Bác” gắn với các nội dung 10 lần Bác Hồ về thăm Hưng Yên; tổng kết, trao giải cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát hành cuốn sách “Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh” vào dịp 19.5.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn một số khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá, đó là: Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; huy động các nguồn lực  xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông; thực hiện công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành cùng cấp. Nhằm thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá, Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, tỉnh đã tập trung thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, tiếp nhận có chọn lọc các dự án; thu hút thêm nhiều dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, có khả năng tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, phân phối khu vực và toàn cầu. Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã thu hút 817 dự án đầu tư (tăng 84,8% so với giai đoạn 2011 - 2015). Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh đạt trên 157.000 tỷ đồng, góp phần đầu tư phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, đưa vào khai thác, sử dụng: Tuyến đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cầu Hưng Hà; nâng cấp, mở rộng QL38; đường đê tả sông Luộc; điều chỉnh, bổ sung nhiều quy hoạch quan trọng; xây dựng Quy hoạch Khu công nghiệp đô thị, dịch vụ Lý Thường Kiệt...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch số 88 - KH/TU ngày 5.2.2018 thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình hành động số 24 - Ctr/TU ngày 5.2.2018 thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định về các đồng chí cấp ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo chấn chỉnh, thực hiện nghiêm kỷ luật, quy định đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm như: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải tỏa các công trình vi phạm hành lang giao thông, công trình thủy lợi, hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép; bảo đảm vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; những vấn đề bất cập trong lĩnh vực y tế, giáo dục.....; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Hưng Yên trở thành một trong những tỉnh hoàn thành sớm nhiệm vụ ở cấp xã; hiện có 5/10 đơn vị cấp huyện hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới trong năm 2020.

Nhiều địa phương, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05. Kết quả từ việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân trong toàn tỉnh; đồng thời, ngày càng có nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Những mô hình, điển hình chính là những nhân tố tích cực, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt học tập và làm theo lời Bác và có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần vào sự thành công trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Song song với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần gắn thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các quy định, quy chế của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương.

Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy; thực hiện có hiệu quả xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…; thiết thực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua hướng về đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy những kết quả đạt được, hy vọng thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, xứng đáng với lời dạy của Bác và tự hào là quê hương được 10 lần Bác về thăm, qua đó, khơi dậy lòng tự hào của quê hương Hưng Yên văn hiến, cách mạng và anh hùng; thông qua các phong trào cụ thể, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 ĐỖ TIẾN SỸ

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Theo http://baohungyen.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website