Hà Nam: Đảng bộ tỉnh quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác

Trung tuần tháng 1 vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức hội nghị nghe lãnh đạo ban tuyên giáo thành ủy, huyện ủy, lãnh đạo Ban Tuyên huấn Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh), cùng trưởng các phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phản ánh tình hình thực hiện Chỉ thị 05 của các địa phương, đơn vị. Tại đây, những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã được các địa phương, đơn vị thẳng thắn chỉ rõ và đưa ra giải pháp, đề xuất cụ thể với quyết tâm nâng cao hiệu quả, tính thiết thực, sức lan tỏa của việc học, làm theo Bác.

  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe phản ánh tình hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã được cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, bảo đảm yêu cầu đặt ra.

Đã có sự gắn kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 62 của Tỉnh ủy “Về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”;  Quy định về trách nhiệm nêu gương... nên hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào thực chất hơn, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn những hạn chế, khó khăn cần được quan tâm, có giải pháp khắc phục kịp thời để việc thực hiện chỉ thị được thống nhất và đi vào thực chất, hiệu quả hơn, có sức lan tỏa tích cực trong cuộc sống.

Một trong những tồn tại chủ yếu từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 được các địa phương, đơn vị nhận diện đó là tính hình thức, chiếu lệ trong tổ chức thực hiện ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

Có thể thấy rõ điều này trong việc xây dựng mô hình làm theo Bác cũng như việc đăng ký, cam kết của một số tập thể, cá nhân. Vẫn còn những bản cam kết quá dài, chung chung, thiếu cụ thể, không sát với chức trách, nhiệm vụ và chuyên đề của năm.

Đồng chí Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nêu thực tế: Qua kiểm tra, giám sát một số cơ quan trong Đảng bộ khối cho thấy việc đăng ký mô hình ở một số cơ quan còn hình thức, không đúng với hướng dẫn, chuyên đề của năm, có sự sao chép từ năm trước, năm sau, thậm chí có những mô hình chỉ có tên, không có hồ sơ...

Đại diện Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh cũng cho rằng, bên cạnh nhiều đơn vị làm rất tốt vẫn có đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai mô hình điểm làm theo gương Bác còn hình thức, thiếu sáng tạo.

Từ thực tế triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ huyện Lý Nhân, đồng chí Trần Thị Vui, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Nhân cho rằng: Việc đăng ký của cá nhân, tập thể, đăng ký mô hình làm theo Bác ở cơ sở còn có sự lẫn lộn, chồng chéo, cần chú trọng đến chất lượng hơn là số lượng.

Thực tế cũng cho thấy, ở không ít cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 cho sát hợp với điều kiện, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình.

Một số địa phương, đơn vị chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo nên việc tổ chức thực hiện còn có biểu hiện hình thức, nhất là việc triển khai và nhân rộng mô hình điểm.

Nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn để kiên quyết khắc phục, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo, nhiều đề xuất, giải pháp đã được đưa ra nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo Bác.

Đó là sự thống nhất từ trung ương trong việc xây dựng bản cam kết, đăng ký làm theo. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Liêm đề xuất: Trung ương và tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể, tạo sự thống nhất về xây dựng mô hình điểm làm theo Bác. Cùng với đó, cần duy trì việc nêu gương, phải làm quyết liệt hơn nữa mới đi vào từng cán bộ, đảng viên và phải thường xuyên giám sát việc thực hiện đăng ký làm theo Bác của các tập thể, cá nhân.

Theo đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, vai trò của ban tuyên giáo các cấp cần phải phát huy hơn nữa trong kiểm tra, giám sát việc học, làm theo Bác cũng như trong tham mưu chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII), Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, cơ quan, đơn vị...

Ngoài ra, một số giải pháp cũng được thống nhất đó là: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chuyên đề năm 2019 bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn việc nhân rộng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh (trên cơ sở rà soát, đánh giá lại các mô hình đã triển khai) bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Chú trọng xây dựng các mô hình học và làm theo Bác theo chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Làm tốt công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong học, làm theo Bác.

Thu Thảo

Theo https://www.baohanam.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website