50 năm theo nguồn sáng dẫn đường

Không ngừng học tập và làm theo Bác

Quảng Ninh vinh dự là tỉnh được Bác về thăm nhiều lần và dành nhiều sự quan tâm. Bác đã đến những nơi từ hải đảo xa xôi, vùng biên giới Đông Bắc, đến những tầng than, xưởng thợ, nhà máy, công trường  và đến những vùng nông thôn, đô thị, trong tỉnh. Đến đâu Bác cũng động viên, khen ngợi tinh thần thi đua yêu nước, lao động cần cù sáng tạo, chiến đấu anh hùng, dũng cảm của nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang.

 a

Bác Hồ về thăm Quảng Ninh vào ngày 4/10/1957.

Nhân dân TX Hồng Gai (nay là TP Hạ Long) mít tinh mừng đón Bác.

Ảnh tư liệu

Bác nhắc nhở các tầng lớp công nhân, nông dân phải luôn có tinh thần làm chủ; đồng bào các dân tộc trong tỉnh phải thương yêu nhau, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Bác nhắc Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phải công tác thật tốt, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Bác yêu cầu các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên phải chăm lo công tác xây dựng Đảng để xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển vững mạnh, lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh vượt qua mọi khó khăn trở ngại, giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tình cảm, sự quan tâm của Bác đã trở thành động lực để Quảng Ninh trở thành tỉnh đi đầu cả nước trong triển khai học tập và làm theo gương Người. Suốt từ năm 2006 đến nay, Quảng Ninh đã triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 "Về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 "Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

  Tỉnh Đoàn phát động thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Ảnh: Minh Đức

Tỉnh Đoàn phát động thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Ảnh: Minh Đức

Việc học và làm theo Bác đã được các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị của Quảng Ninh tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản; trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng; nhiệm vụ lâu dài, thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Hằng năm, Tỉnh ủy đều chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn các nội dung đột phá, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát đột xuất việc thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh; xử lý nghiêm túc những vấn đề nổi cộm, củng cố niềm tin trong nhân dân, như: Tình trạng vi phạm trong quản lý xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; đầu tư dự án...

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quảng Ninh đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc gắn với triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên một cách rõ rệt. Kết quả qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trực tiếp góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị, làm cho niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng và chính quyền được tăng lên rõ rệt. Thông qua các cuộc điều tra dư luận xã hội của tỉnh, tỷ lệ số người được hỏi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng tăng từ 73,3% (năm 2016) lên 79% (năm 2017) và 85,1% (năm 2018).

Xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp

50 năm qua, những lời dạy của Bác đối với Quảng Ninh và mong muốn của Người gửi trong Di chúc luôn hiện diện và là kim chỉ nam trên mỗi chặng đường đi lên của tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện Di chúc của Người, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, cụ thể hoá thành các chương trình cụ thể, sát hợp với thực tế để xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh giàu đẹp như Bác Hồ hằng mong muốn...

  Năm 2018, Quảng Ninh lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu Chỉ số PCI.

Năm 2018, Quảng Ninh lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu Chỉ số PCI. Ảnh: Thu Chung

Trong các nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đều có những giải pháp sáng tạo, cụ thể và thiết thực để thực hiện lời căn dặn của Bác trong Di chúc: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển không ngừng; đời sống nhân dân được nâng cao. Từ một vùng mỏ nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh, những năm gần đây, Quảng Ninh đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một đầu tàu kinh tế của miền Bắc, đi đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực.

GRDP năm 2016 của tỉnh tăng 10,1%, năm 2017 tăng 10,2%, năm 2018 tăng 11,1%. GRDP bình quân đầu người đạt 5.065 USD/người/năm, tăng bình quân 9,1%/năm. Giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế bình quân tăng 11,4%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ. Thu ngân sách luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; cơ cấu thu có sự chuyển dịch mạnh, tăng tỷ trọng thu nội địa.

Tỉnh cũng thực hiện tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ bề rộng sang chiều sâu để phát triển bền vững, trong đó lấy phát triển du lịch, dịch vụ làm trung tâm. Đồng thời, tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng lấy người dân làm chủ thể và là động lực gắn với chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) mang đặc trưng của Quảng Ninh. Giá trị tăng thêm bình quân của ngành Nông nghiệp đạt 5,9%/năm; hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung về trồng trọt và chăn nuôi. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 5 năm qua luôn duy trì vị trí cao, năm 2016 đạt vị trí thứ 2, năm 2017 và 2018 đứng vị trí dẫn đầu các tỉnh, thành phố cả nước.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đạt nhiều thành tựu quan trọng, làm tiền đề để thực hiện công cuộc đổi mới. Tỉnh ủy đã ban hành, tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, kế hoạch, đề án, giải pháp để sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, cải cách hành chính, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái tư tưởng, tha hóa quyền lực và thu được những kết quả quan trọng.

Những kết quả này của Quảng Ninh đã hiện thực hóa mong muốn tột cùng, mục đích sống và mục tiêu phấn đấu suốt cuộc đời của Bác, đó là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

 

Hà Chi

Theo http://www.baoquangninh.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website